Adam Kamiński

Adam Kamiński

Adam Kamiński; fot. Adam Kamiński

Wydział: Grafika

E-mail: adam.kaminski@asp.gda.pl

Adam Kamiński

„Przez wiele lat pracy twórczej zdarzały się różne miłe chwile, wygrane w konkursie, nagrody – uznanie z rąk kogoś ważnego czy zwykła satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Powodem do największej dumy są jednak samodzielne realizacje moich studentów. Wykazując swoją determinację, projektują coraz lepiej i lepiej, a ich realizacje wypełniają przestrzeń wokół, zmieniając ją na lepsze.”

Grafik, projektant wizualny – absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki. Profesor Uczelni Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w Pracowni Projektowania Graficznego pod kierownictwem Profesora [Jerzego Krechowicza], we współpracy z adiunktem Jackiem Staniszewskim.

Jest współtwórcą i aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, takich jak wystawy, koncerty, performance, konferencje, sympozja i kongresy, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwecji, Czechach, Wenezueli, Izraelu, Chinach, Holandii, Łotwie, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii.

Projektant i koordynator w zakresie wysokonakładowych produkcji poligraficznych dla koncernów branży reklamowej, spożywczej i kosmetycznej, współpracując m.in. z firmami z Polski, Anglii, Hiszpanii, Włoch i Francji.

W latach 2016–2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na ASP w Gdańsku, a także Prorektora ds. Współpracy i Promocji.

Obecnie skupia się na współpracy w obszarze interdyscyplinarnego projektowania wizualnego oraz na projektowaniu koncepcji edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki prowadzenia zajęć.

 

Książka Na granicy dyscyplin. O kształceniu projektantów grafików, Adam Kamiński, Gdańsk 2015 – PRZEJDŹ

Wirtualny podręcznik dla studentów uczelni artystycznych PLAN Manual – Kreacja, projektowanie i prezentacja, stacjonarnie lub online, Adam Kamiński, Gdańsk 2022 – PRZEJDŹ

ZINY

SSD – System Sztuki i Designu; ZIN felietonowy – PRZEJDŹ

WAŻNE – PRZEJDŹ

Prezentacja pracowni Podstawy Projektowania Informacji Wizualnej – PRZEJDŹ

[2023]

"For many years of creative work, there have been various pleasant moments, wins in the competition, prizes – recognition from the hands of someone important or mere satisfaction from a job well done. The reason for the most incredible pride, however, is the independent realizations of my students. By showing their determination, they design better and better, and their projects fill the space around them, changing it for the better."

Graphic designer and visual artist – a graduate of the Department of Painting and Graphics. He is a professor at the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He obtained his diploma in the Graphic Design Studio under the supervision of Professor [Jerzy Krechowicz], in collaboration with assistant Jacek Staniszewski.

He is a co-creator and an active participant in numerous artistic events, including exhibitions, concerts, performances, conferences, symposia, and congresses, both in the country and abroad, including Germany, Austria, Sweden, the Czech Republic, Venezuela, Israel, China, the Netherlands, Latvia, Finland, Portugal, and Spain.

As a designer and coordinator, he engages in high-volume printing productions for conglomerates in the advertising, food, and cosmetic industries, collaborating with companies from Poland, England, Spain, Italy and France.

In the years 2016–2020, he held the position of Vice-Rector for Education and Student Affairs at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, as well as Vice-Rector for Cooperation and Promotion.

Currently, he focuses on collaboration in the field of interdisciplinary visual design and the design of educational concepts, with a particular emphasis on teaching methodologies.

 

The book At the boundaries of disciplines. The education of graphic designers, Adam Kamiński, Gdańsk 2015 – PRZEJDŹ

A virtual textbook for art students THE PLAN Manual – Creation, design and presentation, in-house or online, Adam Kamiński, Gdańsk 2022 – PRZEJDŹ

ZINY

SSD – System Sztuki i Designu; ZIN felietonowy – PRZEJDŹ

WAŻNE – PRZEJDŹ

[2023]