Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna. (De)kolonizacja. Strategie horyzontalne.

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna. (De)kolonizacja. Strategie horyzontalne.

Data: 8–10/05

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna. (De)kolonizacja. Strategie horyzontalne.

termin: 8.05.2024-10.05.2024

miejsca: Patio ASP oraz Audytorium, Wielka Zbrojownia, Gdańsk

 

Program konferencjipobierz (198 KB) docx

Abstrakty i biogramypobierz (73 KB) docx

 

Komitet Naukowy

 • dra Katarzyna Lewandowska | Zakład Historii i Teorii Sztuki, ASP w Gdańsku
 • dr hab. Bogna Łakomska, prof. ASP w Gdańsku | Zakład Historii i Teorii Sztuki, ASP w Gdańsku
 • dra Magdalena Maciudzińska-Kamczycka | Katedra Historii Sztuki XX w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu
 • dra Monika Weychert | SWPS w Warszawie
 • dr Michał Bomastyk | Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Koordynatorki

 • mgra Marta Chełmińska | ASP w Gdańsku
 • mgra Beata Giejsztowt | ASP w Gdańsku

 

„Pracę z Flakonem (De)kolonizacja) dedykuję wszystkim Kaszalotom, Piżmowcom, Jedwabnikom, Koralowcom, Perłopławom i innym Osobom Pozaludzkim, które w wyniku naszej próżności i źle rozumianego luksusu doznały tortur, cierpienia i wykonano na nich egzekucje. Jest to eter dekolonizacji odrzucającej wyzysk słabszych, zapach wolności opartej na szacunku do świata.” (Edyta Majewska-Rosińska)

 

Konferencja stanowi dopełnienie projektu, który był realizowany przez ostanie dwa lata w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wówczas zaproponowałyśmy cykl wykładów, które odnosiły się do strategii dekolonizacyjnych. Odbyło się osiem prelekcji zaproszonych przez nas wykładowczyń, które naukowo zajmują się sztuką spoza kręgu zachodniego i europejskiego. Na kolejnych spotkaniach rozmontowywałyśmy dotychczasową narrację, która opisywała tak zwaną sztukę ‘egzotyczną’, ‘wschodnią’, ‘orientalną’. Te wszystkie określenia wpisane są w system dominacji białego człowieka. Obserwując różne sytuacje w przestrzeni sztuki wyraźnie widać próbę zmiany tak zwanych negatywnych praktyk, których zawsze punktem wyjścia jest ucisk i podporządkowanie silniejszemu – słabszego. W ostatnich latach wiele znaczących ośrodków muzealnych i galeryjnych mierzy się z kolonialną i  rasistowską metodyką i metodologią uprawianą przez lata. Organizowane są debaty i wystawy dotyczące wyjścia poza ten opresyjny schemat. W kontekście dekolonizacyjnym inaczej myśli się o funkcji muzeum i aranżacji w nim, oraz prezentacji zbiorów, które w nich się znajdują. Już w latach 70. XX wieku kiedy pojawiała się nowa historia sztuki, uwzględniająca szeroki kontekst społeczny, zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w homogeniczną i dominującą wrażliwość białego.

Dekolonizacja jest pojęciem szerokim, mieszczącym różnorodność bardzo ważnych kwestii, zadająca trudne pytania, z którymi powinniśmy się jak najszybciej zmierzyć.
Wydaje nam się, że to wspólne spotkanie i wymiana jest bardzo potrzebna, szczególnie dzisiaj, w czasach dojmującej zapaści etycznej.

Program konferencji podzielono na panele, zgodnie z omawianymi przez osoby prelegenckie tematami.

 1. dekolonizacja w praktykach muzealnych, dekolonizacja w metodologii historyczno-artystycznej, dekolonizacja w praktykach artystycznych,
 2. dekolonizacja w kontekście społecznym: kryzys humanitarny, aktywistyczne strategie naprawy
 3. dekolonizacja w kontekście filozoficznym: nowa etyka, strategie troski, nowy, ucieleśniony język
 4. dekolonizacja w kontekście  socjologicznym: słyszalność i widoczność poszczególnych grup wykluczonych i mniejszościowych
 5. dekolonizacja krajów, przestrzeni, społeczności zawłaszczanych przez reżimową władzę.

 

W  ramach sympozjum odbędą się również:

 • performance Anny Steller
 • wystawa Usta pełne światła,
 • koncert zespołu Wstyd,
 • oraz dwie projekcje filmów.

Te aktywności stanowią dopełnienie tematu.

 

Noclegi: hotel Wolne Miasto Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

Kolacja: 8.4.2024, godzina 20:30 Piwnice w ASP w Gdańsku

Wydarzenie na fb – przejdź do strony

Piszą o konferencji:

Muzej afričke umetnosti / The Museum of African Art:

 

 


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”

 

International science and art conference.

(De)colonisation. Horizontal strategies.

8.05. -.10.05.2024

Patio | Academy of Fine Arts in Gdansk

Auditorium | Academy of Fine Arts in Gdansk

 

Scientific Committee

 • dr Katarzyna Lewandowska | Academy of Fine Arts in Gdansk
 • dr hab. Bogna Łakomska, prof. at the Academy of Fine Arts in Gdansk | Academy of Fine Arts in Gdansk
 • dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka | Nicolaus Copernicus University in Torun
 • dr Michał Bomastyk | Institute for Counteracting Exclusion
 • dr Monika Weychert | SWPS University in Warsaw 

Coordinators

 • Marta Chełmińska, MA | Academy of Fine Arts in Gdansk
 • Beata Giejsztowt, MA | Academy of Fine Arts in Gdansk

 

„I dedicate the work with Vase (De)colonisation to all the Sperm whales, Muskrats, Silkworms, Corals, Perchas and other Extra-Human Persons who have suffered torture and execution as a result of our vanity and misunderstood luxury. It is the aether of decolonisation that rejects the exploitation of the weak, the fragrance of freedom based on respect for the world.” (Edyta Majewska-Rosińska)

The conference complements a project that has been running for the past two years at the Academy of Fine Arts in Gdansk. At that time, we offered a series of lectures that referred to decolonisation strategies. There were eight lectures by female lecturers we had invited, who were academically involved in non-Western and European art. In the meetings that followed, we dismantled the previous narrative that described so-called 'exotic', 'Eastern' and 'Oriental' art. All these terms are inscribed in the white man's system of domination.


Observing various situations in the art space, one can clearly see an attempt to change the so-called negative practices, whose starting point is always the oppression and subordination of the stronger to the weaker. In recent years, a number of significant museums and galleries have been confronting the colonial and racist methods and methodologies practised over the years. Debates and exhibitions are being organised on moving beyond this oppressive pattern. In the context of decolonisation, there is a different way of thinking about the function of the museum and the arrangements within it, and the presentation of the collections within them. As early as the 1970s, when a new history of art was emerging that took into account a broad social context, attention was drawn to the need for changes to the homogenised and dominant white sensibility.

Decolonisation is a broad concept, accommodating a diversity of very important issues, asking difficult questions that we should confront as soon as possible. It seems to us that this joint meeting and exchange is very much needed, especially today, at a time of acute ethical collapse. The conference programme was divided into panels according to the topics discussed by the speakers.
    1. decolonisation in museum practices, decolonisation in art-historical methodology, decolonisation in artistic practices;
    2. decolonisation in a social context: humanitarian crisis, activist strategies of recovery;
    3. decolonisation in a philosophical context: new ethics, strategies of care, new embodied language;
    4. decolonisation in a sociological context: the audibility and visibility of particular excluded and minority groups;
    5. decolonisation of countries, spaces, communities appropriated by regime power.

The symposium will also include a performance by:

 • Anna Steller's
 • exhibition Lips Full of Light,
 • a concert by the band Wstyd (Shame),
 • and two film screenings.
 • These activities complement the theme.

  Accommodation: Hotel Free City Gdańsk, Św. Ducha 2 Street
  Dinner: 08.04.2024, 8.30 p.m., The cellars at the Academy of Fine Arts in Gdansk