Zuzanna Dolega

Zuzanna Dolega

Zuzanna Dolega; fot. Daria Szczygieł

Wydział: Malarstwo

E-mail: zuzanna.dolega@asp.gda.pl

Zuzanna Dolega

„Pirografia to dla mnie forma samotnej kontemplacji i alchemicznej pracy. Perforacja będąca efektem działania ognia pozwala na przenikanie światła i umożliwia uwypuklenie ulotności i nieobecności, które są dla mnie ważne. Metoda ta jest bardzo pierwotna i organiczna. Również zapach przywołuje pamięć o cieple ognia. Doceniam wagę związku ognia i popiołu i ich relacji z przemijalnością. Moje prace zawsze związane są z papierem i mają charakter osobisty. Bardzo o to dbam i jestem przekonana, że to właśnie „papier-nożyce-ogień-światło” oddają czulej niż inne narzędzia – na wzór sejsmografu czy wariografu – moje stany emocjonalne. W ten sposób rysują się mapy topograficzne moich stanów wewnętrznych, kształtuje się rodzaj wymazywanego pamiętnika.”

Urodzona w 1990 roku w Gdyni. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni prof. Teresy Miszkin i prof. Marii Targońskiej w 2015 roku. Obecnie związana z Katedrą Rysunku Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.
Od 2012 roku specjalizuje się w technice pirografii, którą łączy (zawsze) ze sztuką papieru, tkaniną artystyczną, instalacjami dla miejsca, wykorzystującymi światło i grę cieni. Tworzy również monumentalne instalacje-wycinanki. W poszukiwaniach twórczych zajmują ją również zagadnienia z dziedzin takich jak neuroestetyka oraz synestezja w sztuce.
Laureatka licznych stypendiów: między innymi Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdyni, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nominowana do: Nagrody Głównej 13. Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej w Łodzi (2016), Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” (za rok 2018).
Uczestniczka wielu wystaw i projektów artystyczno-badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (między innymi: Niemcy, Macedonia, Tunezja).

[2019]

"For me, pyrography is a form of lonely contemplation and alchemical work. Perforation resulting from the effects of fire allows the penetration of light and makes it possible to emphasize the transience and absence that are important to me. This method is very natural and organic. Also, the smell evokes the memory of the heat of the fire. I appreciate the importance of the relationship between fire and ash and their relationship with transiency. My work is always related to paper and is personal. I care about it very much, and I am convinced that it is the "paper-scissors-fire-light" that conveys more tenderly than other tools – like a seismograph or polygraph – my emotional states. This is how the topographic maps of my internal states are drawn; the type of erased diary is created."

Born in 1990 in Gdynia. A graduate of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk; diploma in the studio of prof. Teresa Miszkin and prof. Maria Targońska in 2015. Currently associated with the Drawing Department of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.
Since 2012, she has specialized in the technique of pyrography, which she combines (always) with paper art, artistic fabric, installations for the place, using light and shadow play. She also creates monumental installations-cutouts. In her creative search, she also deals with issues in areas such as neuroesthetics and synesthesia in art.
A winner of numerous scholarships: among others the scholarship of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, the Mayor of Gdynia, the Minister of Culture and National Heritage, the Minister of Science and Higher Education.
She was nominated for: Main Prize of the 13th National Exhibition of Unique Fabrics in Łódź (2016), Artistic Award of the Mayor of Gdynia "Galion Gdynia" (for 2018).
Participant of many national and international exhibitions and art and research projects (among others: Germany, Macedonia, Tunisia).