Zbigniew Gorlak

Zbigniew Gorlak

Zbigniew Gorlak; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: zbigniew.gorlak@asp.gda.pl

Zbigniew Gorlak

„Najbliżej mi do Chiaromontego, filozofów starożytnych, kultury śródziemnomorskiej, do Thomasa Tallisa czy Steve'a Reiche'a. Obce jest mi płynięcie w tzw. mainstreamie. Kierunek drogi artystycznej wyznaczam sobie sam. Paradoksalnie bliżej mi w myśleniu w sztuce do Davida Salle czy Jeffa Koonsa. Może widzenie rzeczywistości i stosunek do tradycji zbliża myślenie pokoleniowo? Patrzeć przed siebie i wokół, ale czuć ciągły „oddech przeszłości”. Być wiernym sobie, być cenzorem obojętności społeczności międzynarodowych, ich infantylności i stadnego myślenia o kulturze. Dystans do „tłumu” pozwala na poruszanie się w opozycji do konformizmu i wszechpanującej „poprawności”.”

Urodzony w 1955 roku w Sopocie. Od czasu dyplomu w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w 1979 roku bierze udział w wystawach zbiorowych i organizuje pokazy indywidualne malarstwa i grafiki, szczególnie litografii. Jest pomysłodawcą wielu projektów wystawienniczych, między innymi Retrospekcja I i II prezentujących najlepsze dyplomy graficzne, wymian międzyuczelnianych Wrocław w Gdańsku – Gdańsk we Wrocławiu, Poznań w Gdańsku – Gdańsk w Poznaniu. Prace w zbiorach Firmy LEGO w Bilung, w Museum Junge Kunst we Frankfurcie nad Odrą, Fundacji M.M. Pieńkowski, Biblioteki Narodowej w Warszawie.

[2015]

"The closest to me is Chiaromonte, ancient philosophers, Mediterranean culture, Thomas Tallis or Steve Reiche. I don't know how to swim in the so-called mainstream. I set my artistic path. Paradoxically, my thinking in Art is closer to David Salle or Jeff Koons. Maybe seeing reality and attitudes towards tradition brings thinking generational? Look ahead and around but feel a constant "breath of the past". Be faithful to yourself, be a censor to international communities' indifference, their infantility, and collective thinking about culture. The distance to the "crowd" allows one to move in opposition to conformity and omnipresent "correctness"."

He was born in 1955 in Sopot. Since his diploma at the PWSSP (now the Academy of Fine Arts) in Gdańsk in 1979, he has participated in group exhibitions and organized individual displays of painting and graphics, especially lithography. He is the originator of many exhibition projects, including Retrospection I and II presenting the best graphic diplomas, inter-university exchanges Wrocław in Gdańsk – Gdańsk in Wrocław, Poznań in Gdańsk – Gdańsk in Poznań. His works can be found in the LEGO company's collection in Bilung, at the Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder), the M.M. Pieńkowski Foundation, National Library in Warsaw.