Wojciech Sęczawa

Wojciech Sęczawa

Wojciech Sęczawa; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: wojciech.seczawa@asp.gda.pl

Wojciech Sęczawa

„Swoim realizacjom Wojciech Sęczawa nadaje charakter ustawicznego budowania. Upraszczając radykalnie styl przenosi punkt ciężkości wszystkich decyzji w stronę masywnych brył o kanciastych, zrytmizowanych kształtach i wyraźnie podkreślonej tektonice. Traktując tworzywo jako ważny składnik sztuki i atrybut idei, artysta materializuje swoje projekty najchętniej w drewnie, chociaż też łączy ten materiał z kamieniem i ceramiką. Za sprawę o znaczeniu pierwszorzędnym uznaje synkretyzm wartości sztuki tradycyjnej ze współczesnym sposobem rozwiązywania problemów artystycznych, zarówno w wymiarze formalnym jak i estetycznym.”

Urodzony w 1961 roku. Studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Edwarda Sitka w 1986 roku. Obecnie profesor na Wydziale Rzeźby w gdańskiej ASP. Prace swoje prezentuje w prestiżowych galeriach w kraju (Gdańsk, Elbląg, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa) i zagranicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, USA). Laureat wielu nagród, m.in. stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1987), Salon zimowy, Warszawa, srebrny medal (1993), Salon wiosenny, Warszawa, złoty medal (1998), Grant EFA, Nowy Jork (1995), I nagroda za projekt pomnika Marynarza w Gdyni (2006), Nagroda (2011) i Stypendium (2012) Prezydenta Miasta Gdańska.

[2015]

"Wojciech Sęczawa gives his realizations the character of the continuous building. Simplifying the style radically, he transfers the focus of all decisions towards massive blocks with angular, rhythmic shapes and clearly emphasized tectonics. Treating material as an important element of art and an attribute of an idea, the artist materializes his designs preferably in wood, although he also combines this material with stone and ceramics. He considers the syncretism of the value of traditional art with a contemporary way of solving artistic problems, both in the formal and aesthetic dimension, to be of primary importance."

Born in 1961. Studies at the Faculty of Sculpture at the PWSSP (currently ASP) in Gdańsk, diploma in the studio of Professor Edward Sitek in 1986. Currently a professor at the Faculty of Sculpture at the Gdańsk Academy of Fine Arts. He presents his works in prestigious galleries in Poland (Gdańsk, Elbląg, Wrocław, Poznań, Kraków, Warsaw) and abroad (Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, France, Switzerland, USA). Winner of many awards, including a scholarship from the Minister of Culture and Art (1987), Winter Salon, Warsaw, silver medal (1993), Spring Salon, Warsaw, gold medal (1998), EFA Grant, New York (1995), 1st prize for the design of the Sailor monument in Gdynia (2006) ), Award (2011) and Scholarship (2012) of the Mayor of the City of Gdańsk.