Waldemar Marszałek

Waldemar Marszałek

Waldemar Marszałek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: waldemar.marszalek@asp.gda.pl

Waldemar Marszałek

„Unikam autoterapeutycznych doznań, skupiania się na samym sobie. Chciałbym, by moja praca znalazła oddźwięk, by stała się dialogiem, a nie monologiem, tyradą lub manifestem mojej jedynie słusznej idei. Czuję się spadkobiercą dokonań minionych epok, a nie buntownikiem stojącym w opozycji do nich. Korzystam z ich doświadczeń, lecz mimo wszystko staram się iść dalej, by odnaleźć siebie, dodać nową wartość – to „coś”, co będzie tylko moje.”

Urodzony w 1960 roku w Dobrzycy. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, kierunku Grafika Projektowa, dyplom w 1985 roku. Po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni, najpierw jako asystent w Pracowni Litografii i Linorytu, następnie przez dwa lata w Pracowni Technik Metalowych, później jako adiunkt w Pracowni Technik Cyfrowych. Profesor tytularny. W okresie studiów i później uprawiał litografię i zajmował się projektowaniem graficznym. Od 1994 roku skupia się przede wszystkim na malarstwie i rysunku. Od roku 2004 pracuje nad cyklem obrazów w technice cyfrowej. Autor przeszło 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 200 pokazach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i Warszawie, AIB Collection of Modern Irish Art (Dublin), Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w licznych kolekcjach instytucji, osób prywatnych i galerii.

[2015]

"I avoid self-therapeutic sensations, focusing on myself. I would like my work to resonate, to become a dialogue, not a monologue, tirade or manifesto of my only right idea. I feel like a successor of past eras' achievements, not a rebel in opposition to them. I use their experiences, but despite everything, I try to go further to find myself, add new value – "something" that will be only mine."

He was born in 1960 in Dobrzyca. A graduate of PWSSP (now ASP) in Gdańsk, Graphic Design, diploma in 1985. After graduation, he began teaching at the Academy, first as an assistant in the Lithography and Linocut Studio, then for two years in the Metal Techniques Studio, and after that as an assistant professor in the Digital Techniques Studio. Titular Professor. During his studies and later he practised lithography and was involved in graphic design. Since 1994, he has focused primarily on painting and drawing. Since 2004, he has been working on a series of images in digital technology. The author of over 50 individual exhibitions, took part in over 200 group exhibitions in Poland and abroad. His works are in the National Museum collections in Gdańsk and Warsaw, AIB Collection of Modern Irish Art (Dublin), The L. Wyczółkowski Museum in Bydgoszcz and numerous collections of institutions, individuals and galleries.