Tomasz Sobisz

Tomasz Sobisz

Tomasz Sobisz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: tomasz.sobisz@asp.gda.pl

Tomasz Sobisz

„Rzeźby i obiekty Sobisza to często depozytariusze przeszłości przybierające formę patrymonialnej nostalgii, innym razem stają się postindustrialnym sentymentalizmem czy empatycznym humanizmem. To sztuka niebanalnej refleksji nad światem, której towarzyszy świadomość upływającego czasu i niezwykła wrażliwość na kształty z obszaru kultury materialnej człowieka, na którym rozgrywają się ludzkie losy.”

Urodzony w 1973 roku w Lęborku. Ukończył ASP w Gdańsku, dyplom obronił w 1998 roku. Doktor habilitowany, pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Obecnie Prodziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów. Jego rzeźbiarski dorobek realizacyjny został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nagrodą na I Triennale Sztuki Pomorskiej. W 2012 roku otrzymał Medal PRO PATRIA, a w roku 2014 został laureatem Skry Ormuzdowej oraz otrzymał Medal Senatu RP. Dorobek rzeźbiarski prezentował na wielu wystawach, między innymi w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011) i w Gdańsku na wystawach indywidualnych: MEMORANDUM, STABILE (Gdańska Galeria Miejska, 2012) oraz BATTLEFIELD (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2015).

[2015]

"Sobisz's sculptures and objects are often depositaries of the past, taking the form of patrimonial nostalgia, at other times they become post-industrial sentimentality or emphatic humanism. It is the art of remarkable reflection on the world, which is accompanied by the awareness of passing time and unusual sensitivity to shapes in the area of ​​human material culture, in which human fate takes place."

Born in 1973 in Lębork. He graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 1998. He gained a post-doctoral degree, works at the home Academy at the Faculty of Sculpture and Intermedia. His sculptural achievement has been honoured with many prestigious awards, including the Minister of Culture and Arts award, the President of Gdańsk award in the field of culture, the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk award, the prize at the 1st Triennial of Pomeranian Art. In 2012, he was awarded the PRO PATRIA Medal, and in 2014 he was the laureate of the Ormuzdowa Skra and the Medal of the Senate of the Republic of Poland. He presented his sculptural achievements at many exhibitions, i.ex. at the Center of Polish Sculpture in Orońsko (2011) and in Gdańsk at individual exhibitions: MEMORANDUM, STABILE (Gdańsk City Gallery, 2012) and BATTLEFIELD (State Art Gallery in Sopot, 2015).