Tomasz Kwiatkowski

Tomasz Kwiatkowski

Tomasz Kwiatkowski

Wydział: Wzornictwo

E-mail: tomasz.kwiatkowski@asp.gda.pl

Tomasz Kwiatkowski

„Jako projektant przeszedłem drogę od fascynacji przedmiotami do postawy krytycznej względem współczesnej koncepcji projektowania i życia przedmiotów. Najciekawszy dla mnie jest potencjał twórczy ludzkiego umysłu, a jednocześnie niezrozumiałe i jałowe jego wykorzystanie w służbie zaspokajania wymyślonych potrzeb, przy jednoczesnym zaniedbywaniu tych realnych. W dydaktyce najbardziej cenię budowanie krytycznej postawy studentów przy jednoczesnym ciągłym treningu procesu projektowego, który, moim zdaniem, jest z punktu widzenia procesów umysłowych narzędziem uniwersalnym, opierającym się na równi różnym zakresom tematycznym, jak i koncepcjom gospodarczym czy społecznym.”

Urodzony w 1972 roku. Absolwent kierunku Wzornictwo Przemysłowe gdańskiej ASP. W 2000 roku obronił pracę dyplomową w Pracowni Podstaw Projektowania Wzornictwa Przemysłowego profesora Adama Haupta i Pracowni Projektowania Wzornictwa Przemysłowego profesora Jacka Popka. Zajmuje się metodyką projektowania, ergonomią w projektowaniu i projektowaniem krytycznym. Członek zarządu Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i członek Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Współzałożyciel Pomorskiego Centrum Technologii w GdyniGrupy badawczej 01.

[2020]

"As a designer, I went a long way from a fascination with objects to a critical attitude towards the contemporary concept of design and life of objects. The most interesting for me is the creative potential of the human mind, and at the same time incomprehensible and its sterile use in the service of satisfying invented needs, while neglecting the real ones. In teaching, I value the most building students' critical attitude while constantly training the design process, which, in my view, is a universal tool from the point of view of mental processes, based on different thematic ranges as well as economic or social concepts."

Born in 1972. A graduate of Industrial Design at the Gdańsk Academy of Fine Arts. In 2000, he graduated in the Studio of Basics of Industrial Design of Professor Adam Haupt and the Studio of Industrial Design of Professor Jacek Popek. He is involved in design methodology, ergonomics in design and critical design. A member of the Association of Industrial Designers and a member of the Scientific Council of the Tri-City Academic Computer Network. Co-founder of the Pomeranian Technology Center in Gdynia and Research Group 01.