Sylwia Jakubowska-Szycik

Sylwia Jakubowska-Szycik

Sylwia Jakubowska-Szycik; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: sylwia.jakubowska-szycik@asp.gda.pl

Sylwia Jakubowska-Szycik

„Cenne w percepcji wszystkich realizacji Sylwii Jakubowskiej jest doświadczenie analitycznego chłodu artystki, która, przepracowując pierwsze powody podjęcia osobistego tematu, dociera do niezależności formalnej również względem własnych doświadczeń artystycznych.” Dorota Grubba-Thiede

Urodziła się w 1974 w Lublinie, od wielu lat mieszka i pracuje w Gdańsku. W latach 1996–2001 studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku, dyplom w 2001 w Pracowni Rzeźby profesora Stanisława Radwańskiego. W 2010 roku obroniła doktorat: Potrzeba Mistrza. Pracuje jako adiunkt w pracowni rzeźby profesor Katarzyny Józefowicz. Od 2001 roku brała udział w wielu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, tkaniną i rysunkiem. W swoich realizacjach posługuje się różnymi przedmiotami codziennego użytku, odlewami, tym co zwykle znajduje w najbliższym otoczeniu. Ogranicza środki wyrazu do minimum, dbając jednocześnie o warstwę merytoryczną, czytelność formy plastycznej oraz wrażenia estetyczne odbiorcy. Często modyfikuje starsze prace, wykorzystując je do tworzenia zupełnie nowych znaczeń. Wieloelementowość, która charakteryzuje jej realizacje, daje możliwość tworzenia wielokrotnych aranżacji, budowania nowych znaczeń w zależności od przestrzeni, czy kontekstu prezentacji.

[2015]

"The experience of the analytical coldness of the artist is valuable in the perception of all the implementations of Sylwia Jakubowska, who, working through the first reasons for taking up a personal theme, reaches formal independence also in relation to her own artistic experience." Dorota Grubba-Thiede

She was born in 1974 in Lublin; she has lived and worked in Gdańsk for many years. In 1996–2001 she studied at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in 2001 at the Sculpture Studio of Professor Stanisław Radwański. In 2010 she obtained her doctorate with a dissertation: The Need of a Master. She works as an assistant professor in the sculpture studio of professor Katarzyna Józefowicz. Since 2001, she has participated in many group and several individual exhibitions. She is involved in sculpture, installation, fabric and drawing. In her projects, she uses various everyday objects, castings, which she usually finds in her immediate surroundings. It limits the means of expression to a minimum while ensuring the substantive layer, readability of the recipient's artistic form and aesthetic impressions. She often modifies older works, using them to create entirely new meanings. Her realizations' multi-element characterization allows creating multiple arrangements and building new meanings depending on the presentation's space or context.