Sławomir Lipnicki

Sławomir Lipnicki

Sławomir Lipnicki; fot. Anna Zelmańska-Lipnicka

Wydział: Malarstwo

E-mail: slawomir.lipnicki@asp.gda.pl

Sławomir Lipnicki

„W twórczości Sławomira Lipnickiego punktem odniesienia rozważań stała się jego gdańska pracownia – dom, w którym żyje i pracuje. Szukając własnego miejsca buduje przestrzeń – przestrzeń do życia, która pozwala mu się rozwijać, marzyć, pamiętać. Przestrzeń ta stała się realnym byciem obok/wobec. Poprzez ponowne odczytanie istoty zdjęć, poprzez szukanie „bliskości nieobecnych” Sławomir Lipnicki stworzył własną „domową mitologię”, gdzie wyobraźnia wypełnia pustkę powstałą w wyniku braku ciągłości przekazu, pęknięć w procesie budowania tożsamości człowieka. To ponowne spotkanie – spotkanie z przeszłością – odpłaca się artyście swoją pamięcią, własnym wewnętrznie kształtem. Lipnicki wykorzystuje fotografię, ale po to, aby wprowadzić ją w malarstwo. Ciekawe, że forma trójwymiarowa, którą wyprowadza, ma źródło w rodzącym się wraz z impresjonizmem koloryzmie, ostatnim okresie klasycznej sztuki. (…) Są też cytaty w postaci oddzielnie kładzionych punktów (podkreślenie ostatecznego wyczerpania tradycyjnej ikonografii?), w czwartej, abstrakcyjnej już fazie. Ale Lipnicki nie odstępuje od wartości, które przenosi również do działań prowadzonych w sztuce poza dotychczasowymi ramami obrazu. Podziwiam jego tworzenie.” Bogusław Mansfeld

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w 2000 roku. Jest również absolwentem teologii w Gdańskim Instytucie Teologii. Od roku 2001 jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni; doktor habilitowany (2017). Laureat Nagrody Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej InSpiracje (2008).

Jego prace mają głębokie tło społeczne i filozoficzne. W swojej twórczości wykorzystuje fotografię eksperymentując z materią obrazu – jednocześnie badając związki zachodzące pomiędzy „na/znaczeniem przestrzeni” a „prze/znaczeniem miejsc”. Także, pomiędzy obrazem i ciałem – jako polem dla zaistnienia szeregu nowych zdarzeń.

Tworząc ekspozycje, włącza „obrazy wyparte”, czy też „obrazy praktyk” instytucji określających kształt „sprawiedliwości okresu przejściowego”, będących odpowiedzialnymi za archiwizację i badania nad „warunkami ludzkiego istnienia w czasie niedemokratycznym.

[2024]

"In the work of Sławomir Lipnicki, his Gdańsk studio – home where he lives and works – has become the point of reference. Searching for his place, he builds space – a space for living that allows him to develop, dream and remember. This space has become a real being next to/towards. By re-reading the essence of the photos, searching for "closeness of the absent" Sławomir Lipnicki created his own "home mythology", where the imagination fills the void resulting from the lack of continuity of communication, cracks in the process of building human identity. This reunion – meeting with the past – is paid back to the artist with his memory,its internal shape. Lipnicki uses Photography, but to introduce it to the painting. Interestingly, the three-dimensional form that he derives has its source in the colourism that emerged with impressionism, the last classical art period. (...) There are also quotes in the form of separately laid points (emphasizing the final exhaustion of traditional iconography?), in the fourth, already abstract phase. But Lipnicki does not deviate from the values ​​that he also transfers to activities carried out in art outside the existing picture frames. I admire its creation."
Bogusław Mansfeld

He graduated from the Faculty of Painting and Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2000. Since 2001 he has been an academic at his home university; PhD. Winner of the President of Szczecin Award at the InSpiracje International Visual Art Festival (2008).