Sławomir Fijałkowski

Sławomir Fijałkowski

Sławomir Fijałkowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Wzornictwo

E-mail: slawomir.fijalkowski@asp.gda.pl

Sławomir Fijałkowski

„Jestem designerem poszukującym wyjątków od reguły. Mimo że znaczny zakres mojego działania obejmuje wzornictwo, częściej staram się wyprowadzać strategie projektowe z analizy sytuacji niż analizy konkurencji. Mam szczęście funkcjonować w czasach, kiedy design autorski wywalczył dla siebie autonomię i znalazł się w idealnym punkcie równowagi – pomiędzy sztuką (terapią dla samego twórcy) a usługą (technicznym lub marketingowym narzędziem „rozwiązywania problemów”).”

Urodzony w 1970 roku w Łodzi. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi –Wzornictwo, studia uzupełniające w Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung w Linz (Austria) – Produktgestaltung Metall. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, Fundacji Batorego, wiedeńskiej fundacji Kultur-Kontakt, Austriackiego Ministerstwa Nauki. Jako dydaktyk współpracował z ASP w Łodzi, ASP w Gdańsku, Politechniką Koszalińską, Fachhochschule für Gestaltung w Moguncji oraz z Hong Kong Design Institute. Obecnie prowadzi pracownię Designu Eksperymentalnego na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się projektowaniem produktu i biżuterii we współpracy z renomowanymi producentami. Kolekcje jego autorstwa były prezentowane podczas wiodących targów jubilerskich na świecie, między innymi w Bazylei, Vincenzy, Monachium, Dubaju, Paryżu, Las Vegas, Hongkongu, Pekinie.

[2020]

 

"I'm a designer looking for exceptions to the rules. Although a significant scope of my activity covers design, I more often try to derive design strategies from the analysis of the situation than from the analysis of the competition. I am fortunate enough to function in times when the project has gained autonomy for itself and is in the perfect balance between art (therapy for the creator himself) and service (a technical or marketing tool for "problem solving").

Born on 19th September 1970 in Lodz / Poland.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Lodz – Design, post-graduate studies at the Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz / Austria – Produktgestaltung Metall.
Scholarship holder of the Ministry of Culture and Art, the Batory Foundation, the Viennese Kultur-Kontakt foundation, and the Austrian Ministry of Science. As a teacher, he cooperated with the Academy of Fine Arts in Łódź, the Academy of Fine Arts in Gdańsk, the Koszalin University of Technology, the Fachhochschule für Gestaltung in Mainz and the Hong Kong Design Institute. Currently, he runs the Experimental Design Studio at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He designs products and jewellery in cooperation with prestigious manufacturers. His collections were presented at the world's leading jewellery fairs, including in Basel, Vincenza, Munich, Dubai, Paris, Las Vegas, Hong Kong and Beijing.