Robert Turło

Robert Turło

Robert Turło; fot. Joachim Dąbrowski

Wydział: Grafika

E-mail: robert.turlo@asp.gda.pl

Robert Turło

„Cud animacji Kreska, plama, refleks światła, przesunięcie – w każdej z tych składowych trudno dopatrywać się niezwykłości. Animowane plamy malarskie są w dużej mierze przypadkowe, spełniają tylko główne założenia twórcy, który musi wykonać ich kilkadziesiąt lub kilkaset i trudno mu jest zachować stuprocentową ciągłość formy, podporządkować ją sobie całkowicie. Poruszenie martwego ze swej natury obrazu, choćby iluzoryczne, zadziwia. I to właśnie jest dla mnie cudem animacji filmowej – w efekcie stosunkowo prostych zabiegów technicznych możemy obserwować na ekranie nigdy przecież niezaistniałe, ale widzialne i słyszalne dzianie się, z początkiem i końcem – jak w życiu. Choć marzenie o ożywianiu nie spełnia się, to za sprawą animatora możemy je przynajmniej zobaczyć.”

Urodzony w 1966 roku; reżyser, scenarzysta, animator. W latach 1987–1993 studia na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku – Architektura Wnętrz, 1996–1998 na ASP w Warszawie – Grafika. Obecnie pracownik naukowy ASP w Gdańsku, Warsztat Podstaw Animacji. Autor animowanych wideoklipów oraz filmów, głównie dla dzieci. Laureat ponad 20 krajowych i zagranicznych festiwali filmowych, między innymi ŚWIATOWY ZŁOTY MEDAL na New York Festivals 2005, nagroda specjalna REMI w Houston 2007 oraz nominacja za film krótkometrażowy do Złotej Palmy w Cannes 1991.

[2015]

"Miracle of animation Line, blur, reflexes of light, displacement – in each of these components it is difficult to see the extraordinary. Animated painting spots are largely accidental, they meet only the main assumptions of the artist, who must make several dozen or several hundred of them and it is difficult for him to maintain 100% continuity of form, to subordinate it completely to himself. The movement of a picture that is dead by its nature, even illusory, is amazing. And this is for me a miracle of film animation – as a result of relatively simple technical treatments, we can observe on the screen, after all, nonexistent, but visible and audible knitting, with beginning and ending – as in life. Although the dream of revival does not come true, thanks to the animator we can at least see them."

Born in 1966; a director, screenwriter, animator. In 1987–1993 studies at the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk – Interior Design, 1996–1998 at the Academy of Fine Arts in Warsaw – Graphics. Currently a researcher at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Animation Workshop. An author of animated music videos and films, mainly for children. Winner of over 20 national and foreign film festivals, including the WORLD GOLD MEDAL at the New York Festivals 2005, the REMI special prize in Houston 2007 and the nomination for the short film for the Golden Palm in Cannes 1991.