Robert Kaja

Robert Kaja

Robert Kaja; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: robert.kaja@asp.gda.pl

Robert Kaja

„Pracownia, którą prowadzę, realizuje program zajęć opartych o zagadnienia styku rzeźby z otoczeniem – przestrzenią publiczną. Tematy zadań ukierunkowane są na przyswojenie przez studenta niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: budowania formy rzeźbiarskiej, struktur przestrzennych, kształtowania otoczenia, obserwacji i analizy pod kątem stosunków przestrzennych zastanej sytuacji w terenie oraz konstruowania idei i problemów formalnych w oparciu o kontekst kulturowy, historyczny, społeczny, wybranego miejsca.”

Urodzony w 1965 roku, jest rzeźbiarzem, absolwentem pracowni profesora Franciszka Duszeńki na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku (dyplom 1993). Doktor habilitowany. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP. Prowadzi pracownię Projektowania i Organizacji Przestrzeni. Brał udział w wielu wystawach, m.in. Elektryczny Pastuch, Sopot 1993; K 18, Kassel 1993; Idee poza ideologią, Warszawa 1993; Ikonopress, Szczecin 1994; Status Quo, Orońsko i Warszawa 1996; Między Naturą a Kulturą, Bielsko-Biała 2002; Pamięć i Uczestnictwo, Gdańsk 2005; Like a rolling stone, Orońsko 2009.

[2015]

"The studio that I run realizes a program of classes based on issues of the sculpture's contact with the environment – public space. Task topics are directed at the student to acquire the necessary Knowledge and skills in the field of building sculptural form, spatial structures, shaping the environment, observing and analyzing in terms of spatial relations of the existing situation in the area and constructing ideas and legal problems based on the cultural, historical and social context of the selected place."

Born in 1965, he is a sculptor, a graduate of the studio of Professor Franciszek Duszeńko at the Faculty of Sculpture of the PWSSP in Gdańsk (diploma 1993). Post-doctoral degree. He works as an assistant professor at the Faculty of Sculpture and Intermedia of the Gdańsk Academy of Fine Arts. He runs the Design and Space Organization studio. He has participated in many exhibitions, including Elektryczny Pastuch, Sopot 1993; K 18, Kassel 1993; Ideas outside ideology, Warsaw 1993; Iconopress, Szczecin 1994; Status Quo, Orońsko and Warsaw 1996; Between Nature and Culture, Bielsko-Biała 2002; Memory and Participation, Gdańsk 2005; Like a rolling stone, Orońsko 2009.