Paweł Czarzasty

Paweł Czarzasty

Paweł Czarzasty; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura

E-mail: pawel.czarzasty@asp.gda.pl

Paweł Czarzasty

„W swym projektowym działaniu staram się myśleć o architekturze robiąc filmy i używać filmowych narracji tworząc architekturę. Fascynuje mnie twórczość głównego nurtu, w którym widzę potęgę odzewu, jaką daje publiczność, użytkownicy, odbiorcy. Staram się zrozumieć, w którym momencie zwykłe rzemiosło staje się czymś więcej i chciałbym umieć jak najczęściej tę granicę przekraczać.”

Urodzony w 1977 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2013 roku asystent w pracowni profesora ASP dr hab. Beaty Szymańskiej na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od czasu studiów i nagrodzonego przez Izbę Architektów w 2004 roku dyplomu Szkoła Filmowa w Sopocie, skutecznie łączy dwie pasje: architekturę i film. Jako architekt uczestniczy w konkursach i realizacjach architektonicznych, jako reżyser regularnie realizuje autorskie i inne formy filmowe. Współautor między innymi koncepcji na budynek Europejskiego Centrum Solidarności (2007), Gdynia Waterfront (2012), tematycznej sali edukacyjnej w ECS (2014). Swoją przygodę z filmem rozpoczynał pod koniec lat 90. jako twórca produkcji niezależnych. Jego filmy, portretujące w krzywym zwierciadle życie Wydziału Architektury PG, odbiły się szerokim echem w środowisku, zaś Krótki Film o Zaliczaniu został nagrodzony na Festiwalu Jutro Filmu 2000. W 2012 roku odbyła się premiera jego kinowego debiutu fabularnego.

[2015]

"In my design work, I try to think about architecture when making movies and use film narratives to create architecture. I am fascinated by the mainstream creativity, in which I see the power of response from the audience, users and recipients. I am trying to understand when ordinary craft becomes something more, and I would like to be able to cross this border as often as possible."

Born in 1977. A graduate of the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology. From 2013, assistant in the studio of the Academy of Fine Arts of dr hab. Beata Szymańska at the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since his studies and the diploma the Film School in Sopot awarded by the Chamber of Architects in 2004, he has successfully combined two passions: architecture and film. As an architect, he participates in architectural competitions and realizations, as a director he regularly realizes his own and other film forms. Co-author of, among others, the concept for the building of the European Solidarity Center (2007), Gdynia Waterfront (2012), and the thematic educational room at ECS (2014). He began his adventure with film in the late 1990s as a creator of independent productions. His movies, portraying the life of the Faculty of Architecture of the PG in a distorting mirror, received a lot of attention in the environment, while the Short Film of Passing was awarded at the Film Tomorrow Festival 2000. In 2012, the premiere of his cinema feature debut took place.