Patrycja Kruk

Patrycja Kruk

Patrycja Kruk; fot. Sylwester Ciszek

Wydział: Wzornictwo

E-mail: patrycja.kruk@asp.gda.pl

Patrycja Kruk

„Rzetelne i świadome projektowanie to dla mnie poszukiwanie prawidłowych, optymalnych rozwiązań, niezależnie od tego, czy celem działań jest statek, rozumiany jako organizacja ograniczonej przestrzeni dla grupy ludzi, niewielki przedmiot użytku osobistego, czy nawet nowy koncept i wdrożenie programu edukacyjnego. Ważna jest dogłębna analiza opracowywanego tematu oraz dobór odpowiednich metod i narzędzi projektowych.”

Projektantka produktu oraz architektury statków wodnych. Absolwentka Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Związana z Katedrą Podstaw i Metodyki Projektowania, gdzie realizuje program nastawiony na naukę praktycznego zastosowania narzędzi CAD w procesie projektowym. W ramach pracy nad doktoratem badała zagadnienie edukacji zwróconej na poznanie lokalności, ze szczególnym uwzględnieniem obecności elementów architektury statkowej w przestrzeni miejskiej. Współzałożycielka grupy byćMORZE, wdrażającej działania z zakresu edukacji projektowej połączonej z popularyzacją kultury związanej ze statkami. Od 2016 współpracuje z firmą Navalmartin Ltd.

[2024]

„I consider reliable and conscious design to be the search for a proper, optimal solution, whether the aim is a ship, understood as the design of a limited space for a group of people, a simple object of personal use, or even a new concept and the implementation of an educational program. What is important is an insightful analysis of the issue being developed alongside with the adoption of appropriate design methods and tools.”

Product and marine designer. Graduate of Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She is associated with the Department of Design Methodology and Basics, where she leads a program focused on learning the practical application of CAD tools in the design process. As part of her doctoral work, she researched the issue of education focused on the cognition of locality, with a particular reference to the presence of marine elements in urban environment. Co-founder of the byćMORZE group, performing activities in the field of design education integrated with the popularization of ship-related culture. Since 2016, she has been professionally associated with Navalmartin Ltd.