Mikołaj Amadeusz Harmoza

Mikołaj Amadeusz Harmoza

Mikołaj Amadeusz Harmoza

Wydział: Wzornictwo

E-mail: mikolaj.harmoza@asp.gda.pl

Mikołaj Amadeusz Harmoza

„Fascynujące granice pomiędzy figuracją a abstrakcją, portrety tylko takie, które zbudowane są dla dobra obrazu, nie zaś portretowanego, pejzaże opowiadające swoje historie tylko poprzez malarskie decyzje. Oto sztuka, która mnie fascynuje. Cenię konkretne umiejętności, dzięki którym swobodnie i dosadnie można wyjaśnić swój sposób myślenia i odpowiednio skomentować życie.”

Urodzony w 1973 roku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku, w 1999 z wyróżnieniem obronił pracę dyplomową pod kierunkiem profesora Mieczysława Olszewskiego. Od 2002 roku pracuje w macierzystej uczelni, prowadząc Pracownię Rysunku dla kierunków projektowych. Malarz i rysownik, od 2003 roku swoje prace układa w cykle tematyczne, jak Ściany mają uszy (2003–2008), Portrety domniemane (2003), Wąs polski (2005–2008), Pars pro toto (2011), Okolice portretu (2012–2013), Portrety hipotetyczne (2013) .

[2015]

"Fascinating borders between figuration and abstraction; portraits only those that are built for the good of the image, not the portrayed one; landscapes telling their stories only through painting decisions. This is an art that fascinates me. I value specific skills that will help you explain your thinking and comment on your life freely and explicitly."

Born in 1973. Studies at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, in 1999 with distinction, he graduated under professor Mieczysław Olszewski's supervision. Since 2002, he has been working at his home university, running the Drawing Studio for design faculties. Painter and draftsman, since 2003 he arranges his works in thematic cycles, such as Walls have ears (2003–2008), Implied Portraits (2003), Polish Mustache (2005–2008), Pars pro toto (2011), Surroundings of the portrait (2012– 2013), Hypothetical portraits (2013).