Mateusz Pęk

Mateusz Pęk

Mateusz Pęk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: mateusz.pek@asp.gda.pl

Mateusz Pęk

„Mateusz Pęk jest jednym z pierwszych artystów w Polsce, który bada wpływ gier i programów komputerowych na kształtowanie się kondycji współczesnego człowieka (…).  W swoich pracach wykorzystuje napięcie, jakie tworzy się między dwiema jakościami – ludzkim i mechanicznym, namacalnym i wirtualnym, organicznym i sztucznym. Owo napięcie jest źródłem pytań o kwestie ontologiczne: co dzieje się z rzeczywistością, z naszym sposobem jej pojmowania, jeśli podstawowe aspekty ludzkich działań są reprezentowane za pomocą sterylnie niematerialnego medium? Ten ontologiczny paradoks, którego Mateusz Pęk nie wyraża wprost, ale w obrębie którego stale się porusza, wyznacza dynamikę refleksji nad jego pracą.” Dr Katarzyna Prajzner

Urodzony w 1978 roku w Lęborku. Studia w ASP Gdańsku oraz w Instytucie Sztuk Wizualnych w Orleanie (Francja). Dyplom z malarstwa w 2002 roku w pracowni profesora Hugona Laseckiego, w 2006 z intermediów w pracowni profesora Witosława Czerwonki. Obecnie asystent w Pracowni Malarstwa oraz w Pracowni Wiedzy o Strukturach i Działaniach Wizualnych ASP w Gdańsku. Uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą. W 2012 roku zwycięzca międzynarodowego konkursu Baltic goes digital.

[2015]

"Mateusz Pęk is one of the first artists in Poland who studies the impact of computer games and programs on the modern human condition (...). In his works, he uses the tension that is created between two qualities – human and mechanical, tangible and virtual, organic and artificial. This tension is a source of questions about ontological issues: what happens to reality, with our way of understanding it, if a sterile immaterial medium represents the fundamental aspects of human actions? This ontological paradox, which Mateusz Pęk does not express directly, but he constantly brings up, determines the dynamics of reflection on his work." Dr Katarzyna Prajzner

He was born in 1978 in Lębork. Studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Institute of Visual Arts in Orleans (France). Diploma in painting in 2002 in Professor Hugo Lasecki's Studio, in 2006 in intermedia in Professor Witosław Czerwonka's Studio. Currently an assistant in the Painting and the Structures and Visual Actions Knowledge Studios of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Participant in many exhibitions in Poland and abroad. In 2012, the winner of the international competition Baltic goes digital.