Marta Branicka

Marta Branicka

Marta Branicka; fot. Halina Malijewska

Wydział: Architektura

E-mail: marta.branicka@asp.gda.pl

Marta Branicka

„Zareagować na ulotną chwilę, poczuć jej smak i starannie oddzielić od świata, spetryfikować i zagubić w czasie… A potem napięcia, zawarte w autonomicznie pojmowanych obiektach podsycić umieszczeniem ich w grupie, we wnętrzu… Interesująca jest obserwacja, jak buduje się dynamika ich wzajemnych relacji, złożonych napięć opresji i harmonii. Całością zdarzenia staje się rzeźba, jej przestrzeń prywatna, układ w grupie, miejsce, jakie zagarnęła dla siebie, ale również moment, w którym, jak w ogrodzie, spotyka się z człowiekiem…”

Urodzona w 1968 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego w 1992 roku. Od 1993 związana z Wydziałem Architektury i Wzornictwa macierzystej uczelni, obecnie prowadzi Pracownię Form Rzeźbiarsko-Architektonicznych, profesor. Zajmuje się rzeźbą, realizacjami open-air, małymi formami rzeźbiarskimi. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz realizacji w kraju i za granicą.

[2015]

"React for a fleeting moment, feel its taste and carefully separate it from the world, petrify and get lost in time ... And then the tensions contained in autonomously conceived objects fuel them by placing them in a group, in the interior... It is interesting to observe how the dynamics of their mutual relations are built, complex tensions of oppression and harmony. The whole event becomes sculpture, its private space, an arrangement in a group, a place it has taken for itself, but also a moment when, as in a garden, it meets a man..."

Born in 1968 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk; diploma in the studio of Professor Stanisław Radwański in 1992. Since 1993, she has been associated with the Faculty of Architecture and Design of the home university. Currently, she runs the Studio of Sculptural and Architectural Forms, professor. She deals with sculpture, open-air projects, and small sculptural forms. She has had many group and individual exhibitions as well as realizations in Poland and abroad.