Marek Wrzesiński

Marek Wrzesiński

Marek Wrzesiński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl

Marek Wrzesiński

„Podstawowym założeniem moich malarskich dociekań jest naturalna potrzeba wyjścia poza przestrzeń pojedynczego obrazu. Staram się myśleć o obrazach seriami lub cyklami. Rozwijanie jednej myśli w szerszym kontekście malarskiej wypowiedzi pogłębia możliwości interpretacji dzieła. To, co podmiotowe i przedmiotowe, dzięki kontekstom wchodzi w stan komunikacji, nie narzucając punktu widzenia. Obraz, zanim w wyniku interpretacji stanie się anegdotą, jest przede wszystkim „powierzchnią płaską pokrytą kolorami w określonym porządku”. Mój kolor bywa intensywny, gęsty, w poetyckim nadmiarze wysokich rejestrów ciepłych barw światła i cienia, lub odwrotnie – skromny i powściągliwy, bliższy metafizycznej prostocie.”

Urodzony w 1978 roku w Brodnicy. Dyplom na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP w 2005 roku w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego. Stopień doktora uzyskał w 2012 roku. Asystent w II Pracowni Malarstwa profesor Teresy Miszkin. Obecnie Prodziekan ds. artystycznych i naukowych Wydziału Malarstwa. W dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, na Litwie, w Turcji, Austrii i na Białorusi.

[2015]

"The basic premise of my painting inquiries is the natural need to go beyond the space of a single painting. I try to think about paintings in series or cycles. Developing one thought in the broader context of painting expression deepens the possibilities of interpreting the work. Eerything that is subjective and objective, thanks to the contexts, enters the state of communication without imposing a point of view. The image, before it becomes an anecdote as a result of interpretation, is above all a "flat surface covered with colors in a certain order". My color is sometimes intense, dense, in a poetic excess of high registers of warm colors of light and shadow, or vice versa – modest and restrained, closer to metaphysical simplicity."

He was born in 1978 in Brodnica. Diploma at the Faculty of Painting at the Gdańsk Academy of Fine Arts in 2005 in the studio of Professor Maciej Świeszewski. He obtained his PhD degree in 2012. Currently, he is the Dean of the Painting Department. His achievements include several dozen individual and group exhibitions at home and abroad, including Italy, Germany, Lithuania, Turkey, Austria, and Belarus.