Marek Targoński

Marek Targoński

Marek Targoński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: marek.targonski@asp.gda.pl

Marek Targoński

„W obiektach instalacjach Targońskiego jak przez soczewkę skupiającą wpadają rozpoznawalne, ważne refleksje Widzących Ostro Diagnostyków (pułapek) Współczesnego Świata: jest tam zapewne i Guy Debord (Społeczeństwo spektaklu, 1967)... ” Dorota Grubba-Thiede, 2013 (fragment)

Urodzony w 1969 roku w Łapach k. Białegostoku. W latach 1990-1996 studiował na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom zrealizował w Pracowni Rzeźby profesora Franciszka Duszeńki, aneks w Pracowni Intermedialnej profesora Witosława Czerwonki. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Rzeźby gdańskiej ASP. Pracę doktorską obronił w 2005 roku, w 2013 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. W latach 1992-1999 współpracował z Galerią Wyspa i Fundacją Wyspa Progress. W 1997 roku przebywał na stypendium w Kolonii w ramach projektu Transfer – Międzynarodowa wymiana artystów i wystaw, Nadrenia-Westfalia/Polska. Jest laureatem stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2002) oraz nagrody głównej w ogólnokrajowym konkursie na koncepcję upamiętniającą osobę Daniela Gabriela Fahrenheita ogłoszonym przez Politechnikę Gdańską (2012). Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

[2015]

"In Targoński’s objects installations, like through a focusing lens, the recognizable, important reflections of the Acute Seeing Diagnosticians (traps) of the Modern World fall: probably there is Guy Debord (Society of the spectacle, 1967) ..."
Dorota Grubba-Thiede, 2013 (fragment)

He was born in 1969 in Łapy near Białystok. In the years 1990–1996 he studied at the Faculty of Sculpture at the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk. He completed his diploma in the Sculpture Studio of Professor Franciszek Duszeńko, an annex in the Intermedia Studio of Professor Witosław Czerwonka. Since 1997, he has been working at the Faculty of Sculpture of the Gdańsk Academy of Fine Arts. He obtained the PhD title in 2005, in 2013 he received the post-doctoral degree. In the years 1992–1999 he cooperated with Wyspa Gallery and the Foundation Wyspa Progress. In 1997 he was on a scholarship in Cologne as part of the Transfer – International exchange of artists and exhibitions project, Rhineland-Westphalia / Poland. He is a laureate of the scholarship of the Minister of Culture from the Fund for the Promotion of Creativity (2002) and the main prize in a national competition for a concept commemorating the person of Daniel Gabriel Fahrenheit announced by the Gdańsk University of Technology (2012). He presented his work at many individual and group exhibitions.