Marek Adamczewski

Marek Adamczewski

Marek Adamczewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Wzornictwo

E-mail: marek.adamczewski@asp.gda.pl

Marek Adamczewski

„Współczesny design to dużo więcej niż nowa forma przedmiotu. Projektant produktu, jeżeli potrafi zbudować pozytywne relacje z współuczestnikami procesu jego tworzenia, ma zasadniczy wpływ na kształt otaczającej nas rzeczywistości. Ale musi być sprawny. Nie powinniśmy zapominać, w jak dużym stopniu jakość estetyczna naszego otoczenia materialnego zależy od naszej pracy. Wszak bywa, że projekt jest powielany w setkach tysięcy egzemplarzy – doświadczam tego na co dzień. Tworzony produkt zawsze musi być rzeczą piękną i mądrą. Innych projektować nie wolno. Nie wolno ubierać w ładną formę źle zaprojektowanych przedmiotów, nie wolno też lekceważyć ograniczeń projektowych.”

Urodzony w 1949 roku, mieszka w Gdańsku, zajmuje się projektowaniem produktu, design managementem i dydaktyką. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, Pracowni Architektury Okrętów i Form Przemysłowych profesora Adama Haupta. Blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych. Szczególnie skomplikowanymi strukturami, które projektuje od wielu lat, są pojazdy szynowe. Najczęściej pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, zwykle kierowanych przez niego. Od 2003 roku prowadzi pracownię projektową maradDesign. Designer Roku 2006 (tytuł przyznany multidyscyplinarnemu zespołowi przez Dyrektora IWP w Warszawie).

[2015]

„Contemporary design is much more than a new form of an object. A product designer, if he can build positive relationships with the participants in the process of its creation, has a fundamental impact on the shape of the reality that surrounds us. But it must be functional. We should not forget to what extent the aesthetic quality of our material environment depends on our work. After all, it happens that the project is reproduced in hundreds of thousands of copies – I experience it every day. The product you create must always be beautiful and smart. Others cannot be designed. You can’t give an attractive form to poorly designed items, or you can’t disregard the design restrictions.”

Born in 1949, lives in Gdańsk, deals with product design, design management and teaching. A graduate of PWSSP (currently ASP) in Gdańsk, Studio of Ship Architecture and Industrial Forms of Professor Adam Haupt. Nearly 300 design projects implemented for production. Rail vehicles are particularly complex structures that he has been designing for many years. Most often he works in interdisciplinary teams, usually led by him. Since 2003, he has been running the maradDesign studio. Designer of the Year 2006 (title awarded to the multidisciplinary team by the Director of the IWP in Warsaw).