Marcin Plichta

Marcin Plichta

Marcin Plichta; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: marcin.plichta@asp.gda.pl

Marcin Plichta

„Organiczność kamienia łączy najczęściej z motywem pęczniejącego wewnątrz ziarna, które jest metaforą związku z ziemią, wiosennego kiełkowania i cyklicznej regeneracji natury, ale też chronionych wartości, pielęgnowanych obyczajów. Motyw pulsujących kamieni jest obecny w większości prac: epitafijnych drzewach, inspirowanych sadownictwem, licznych formach totemicznych i chochołach. Motyw ziarna łączy też Plichta z motywem ziarna Ormuzdowych skier kojarzonych z symboliką czynu. Ormuzdowe skry są w stanie rozpalić zimny kamień i zasiać w nim ziarno czynu.” Zofia Watrak

Urodzony w 1973 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego obronił w 2000 roku. Doktor, związany jest z macierzystą uczelnią. Pracownia, którą prowadzi, obejmuje kształtowanie warsztatu artystycznego oraz nabywanie umiejętności technicznych pod kątem przygotowania studentów do samodzielnej pracy twórczej. Poszerzając działalność pracowni, współpracuje ze studentami na plenerach rzeźbiarskich krajowych i zagranicznych, gdzie zapoznają się oni ze sposobami i etapami pracy w tworzywie (drewno, kamień).

[2015]

"The organic nature of the stone is most often associated with the motif of swelling inside the grain, which is a metaphor for the connection with the earth, spring germination and cyclical regeneration of nature, but also protected values ​​and cultivated customs. The motif of pulsing stones is present in most works: epitaph trees, inspired by fruit-growing, numerous totemic forms and mulches. The grain motif Plichta also connects with the motif of the Ormuzd's spark associated with the deed's symbolism. Ormuzd's sparks can kindle a cold stone and sow the seed of deed in it." Zofia Watrak

He was born in 1973. He studied at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and graduated in the studio of Professor Stanisław Radwański in 2000. PhD, associated with the home university. The studio he runs includes shaping artistic workshop and acquiring technical skills to prepare students for independent creative work. Expanding the studio's activity, he cooperates with students at the sculptural plein-airs in Poland and abroad, where they learn about the methods and stages of work in different materials (wood, stone).