Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: malgorzata.wisniewska@asp.gda.pl

Małgorzata Wiśniewska

„W swojej twórczości zajmuję się poszukiwaniem związków, między abstrakcją organiczną a geometryczną oraz między przestrzenią a bryłą obiektu. Ta postawa wynika z moich poszukiwań, a także chęci odkrywania nowych rozwiązań formalnych oraz fascynacji technologią obróbki metalu. Czy pokazanie miękkości w metalu jest możliwe, czy przedstawienie czegoś ulotnego w trwałej materii to nie mrzonka? Moje kompozycje rzeźbiarskie są z pozoru lekkie i łatwe w odbiorze, estetycznie pociągające, w warstwie głębszej symboliczne i dwuznaczne. Multiplikowane nieseryjnie, są zestawiane w różnych układach, w rzeźbie zawsze interesowały mnie rozstrzygnięcia typowo estetyczne, o introwertycznym podtekście.”

Urodzona w 1980 roku w Lęborku. W latach 2000–2006 studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku, w 2006 roku obroniła dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego. Od 2006 roku pracuje na Wydziale Rzeźby (obecnie Rzeźby i Intermediów), doktor. Miała siedem wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w kraju i zagranicą. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki RP, Marszałka Województwa Pomorskiego, laureatka nagród krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła w kilkunastu sympozjach rzeźbiarskich m.in. w Finlandii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie oraz w Polsce.

[2015]

"In my work, I look for connections between organic and geometric abstraction and between space and the body of an object. This attitude results from my search and the desire to discover new formal solutions and fascination with metalworking technology. Is it possible to show softness in metal, or is something fleeting in the permanent matter, not a pipe dream? My sculptural compositions are seemingly light and easy to perceive, aesthetically appealing, symbolic and ambiguous in the deeper layer. Multiplied non-serially, they are put together in various arrangements, in sculpture I have always been interested in typically aesthetic solutions with introverted overtones."

She was born in 1980 in Lębork. From 2000 to 2006 she studied at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, in 2006 she defended her diploma in the studio of Professor Stanisław Radwański. Since 2006, she has been working at the Faculty of Sculpture (currently Sculpture and Intermedia), PhD. She has had seven individual exhibitions and dozens of group exhibitions at home and abroad. Scholarship holder of the Polish Minister of Culture and Arts, Marshal of the Pomeranian Voivodeship, winner of national and international awards. She participated in over a dozen sculpture symposia, including in Finland, Italy, Latvia, Lithuania and Poland.