Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Małgorzata Kręcka-Rozenkranz ; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: malgorzata.krecka-rozenkranz@asp.gda.pl

Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

„Niewielka książeczka Gabriela Garcii Marqueza O miłości i innych demonach – „o małej, dwunastoletniej markizie, której rude włosy ciągnęły się za nią niczym tren panny młodej i która, ugryziona przez psa, zmarła na wściekliznę, a wsławiwszy się po śmierci wieloma cudami, czczona była w karaibskich osadach”. Jest to historia egzorcyzmów, niemożliwej miłości i opętania – punkt zwrotny mojej twórczości. Zostałam „zarażona” szczególną tajemnicą sączącą się leniwie poprzez gorącą atmosferę Karaibów, a osobiste zmierzenie się z „radykalnością” tamtejszej egzystencji było totalne – zrewidowało moją sztukę i życie.”

Urodzona w 1962 roku w Kartuzach. Ukończyła Wydział Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1987 w pracowni profesora Edwarda Sitka. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od ukończenia studiów związana z ASP w Gdańsku. Obecnie, w stopniu doktora habilitowanego, kieruje Pracownią Podstaw Projektowania Plastycznego na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rysunkiem i rzeźbą. Prezentowała prace na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Sześciokrotny pobyt artystki na Haiti w latach 2011–2013 był wynikiem założenia oraz kierowania Pracownią Rzeźby Fonte d’Aluminium w Jacmel. Jej program współtworzyły Solidarite Haitienne des Artistes Plasticienes oraz L’Alliance Francaise de Jacmel. Projekt wspierał artystów z terenów dotkniętych dramatycznym w skutkach trzęsieniem ziemi w 2010 roku.

[2015]

"A small book by Gabriel Garcia Marquez Of love and other demons – "about a small, twelve-year-old marquise, whose red hair has been dragged behind her like a bridal train. Bitten by a dog, she died from rabies, and became famous after death for many miracles, being worshipped in Caribbean settlements. It is a story of exorcisms, impossible love and possession – a turning point in my work. I became "infected" with a special secret seeping lazily through the hot atmosphere of the Caribbean, and dealing with the "radicality" of that existence was total – it revised my art and life."

Born in 1962 in Kartuzy. She graduated from the Faculty of Sculpture of the PWSSP (now ASP) in Gdańsk, diploma in 1987 in Professor Edward Sitek's Studio. Scholarship holder of the Ministry of Culture and Art. She has been associated with the Academy of Fine Arts in Gdańsk since graduation. With a post-doctoral degree, she heads the Studio of Basics of Artistic Design at the Faculty of Sculpture and Intermedia. She is involved in drawing and sculpture. She presented her works at many group and individual exhibitions. The artist's six-time stay in Haiti in the years 2011–2013 resulted from establishing and managing the Fonte d'Aluminium Sculpture Studio in Jacmel. Her program was co-created by Solidarite Haitienne des Artistes Plasticienes and L'Alliance Francaise de Jacmel. The project supported artists from areas affected by the dramatic earthquake in 2010.