Magdalena Schmidt-Góra

Magdalena Schmidt-Góra

Magdalena Schmidt-Góra; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: magdalena.gora@asp.gda.pl

Magdalena Schmidt-Góra

„Na granicy słów i rzeczy, natury i kultury, myśli i materii, próbuję odnaleźć istotę i sens. Swoje prace, których forma wywodzi się z natury, dopełniam treścią, naznaczam słowem.”

Urodzona w 1965 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku i ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Franciszka Duszeńki 1990 roku. Doktor habilitowany, obecnie prowadzi Pracownię Rysunku Studyjnego i Kreacyjnego na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Ważniejsze wystawy indywidualne: Gdańsk, Sopot, Kraków, Lublin, Tallin, Tartu, Kurresaare (Estonia). Realizuje rysunki, medale, plakiety, tablice pamiątkowe, statuetki, rzeźby, instalacje przestrzenne, projekty scenograficzne. Od 1994 roku jest członkiem Scholi Teatru Węgajty, z którą współpracuje przy realizacji średniowiecznych misteriów i dramatów liturgicznych, projektując i wykonując scenografie i ich elementy oraz kostiumy. Spektakle miały odbywają w wielu miejscach i na licznych festiwalach teatralno-muzycznych w Polsce i Europie (Vratislavia Cantans; Pieśń naszych Korzeni, Jarosław; Konfrontacje teatralne, Lublin; Warszawa;  Das Liturgische Drama in Ost und West, Triento, Brixen, Włochy; Sardynia; Festival des arts sacres Andrei Tarkovski, Abbaye de Pontigny, Francja; Tallin; Ateny, Grecja; Gernrode, Niemcy.   

[2015]

"On the border between words and things, nature and culture, thought and matter, I try to find the essence and meaning. I complete my works, whose form comes from nature, with content, I mark with a word."

Born in 1965 in Gdańsk. Studies at the Faculty of Sculpture of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk and the Academy of Fine Arts in Warsaw, diploma with distinction in the studio of Professor Franciszek Duńczko in 1990. Habilitated doctor, currently runs the Studio and Creative Drawing Studio at the Faculty of Sculpture and Intermedia. Major individual exhibitions: Gdańsk, Sopot, Kraków, Lublin, Tallinn, Tartu, Kurresaare (Estonia). She makes drawings, medals, commemorative plaques, statuettes, sculptures, spatial installations, stage designs. Since 1994, she has been a member of the Schola of the Węgajty Theater, with which she cooperates in the implementation of medieval mysteries and liturgical dramas, designing and performing scenography and their elements and costumes. Performances were held in many places and at numerous theatre and music festivals in Poland and Europe (Vratislavia Cantans; Song of our Roots, Jarosław; Theatrical confrontations, Lublin; Warsaw; Das Liturgische Drama in Ost und West, Triento, Brixen, Italy; Sardinia; Festival des arts sacres Andrei Tarkovski, Abbaye de Pontigny, France; Tallinn; Athens, Greece; Gernrode, Germany.