Magdalena Hanysz-Stefańska

Magdalena Hanysz-Stefańska

Magdalena Hanysz-Stefańska; fot. Anna Głuchowska

Wydział: Grafika

E-mail: magdalena.hanysz-stefanska@asp.gda.pl

Magdalena Hanysz-Stefańska

„Jeślibym miała pokusić się o określenie jednym słowem mojej twórczości powiedziałabym: optymizm. Jestem obserwatorem, komentatorem wydarzeń z życia toczącego się obok mnie. Pokawałkowaną rzeczywistość zapamiętuję i przetwarzam w sobie tylko znanych, a właściwie nieznanych, czeluściach szarych komórek. Najbardziej upodobałam sobie linoryt kolorowy i tę technikę uprawiam najczęściej – kreowanie mojego „linorytowego” świata cały czas mnie bawi i sprawia mi mnóstwo radości, którą chciałabym się podzielić.”

Urodzona w 1970 roku. Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom z malarstwa w 1994. Zatrudniona w Pracowni Linorytu na Wydziale Grafiki; obecnie w stopniu doktora habilitowanego prowadzi Pracownię Podstaw Grafiki Artystycznej. Pełni również funkcję Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej. Zdobyła między innymi wyróżnienie w prestiżowym konkursie na Tajwanie i Nagrodę Równorzędną w Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze.

[2015]

"If I were to use one word to describe my work, I would say optimism. I am an observer, commentator of events in life next to me. I remember and process broken reality only in known, or unknown, the abyss of grey cells. I liked colourful linocut the most, and I practice this technique most often – creating my "linocut" world amuses me all the time and gives me a lot of joy that I would like to share."

Born in 1970. A graduate of the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, diploma in painting in 1994. Employed in the Linocut Workshop at the Faculty of Graphic Arts; now, at the post-doctoral degree, she runs the Artistic Graphic's Basics Studio. She is also the head of the Department of Artistic Graphics. Among others, she won a distinction in Taiwan's prestigious competition and an Equal Award in the Graphic Competition of Józef Gielniak in Jelenia Góra.