Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski

Maciej Świeszewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: maciej.swieszewski@asp.gda.pl

Maciej Świeszewski

„Problem malarstwa, jeżeli takowy istnieje, tkwi w ludziach, którym wydaje się, że uprawiają malarstwo. Sztuka jest zjawiskiem duchowym – udana bądź nieudana ekspresja tworzy albo piękno, albo brzydotę. Malarstwo jest jedną z najwspanialszych dyscyplin sztuki, w której duch, wraz z intelektem i zmysłowością, ukazuje całe niepowtarzalne bogactwo człowieka.”

Urodzony w 1950 roku w Sopocie; malarz, rysownik, grafik. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP w Gdańsku). Profesor zwyczajny, od ponad ćwierć wieku prowadzi pracownię dyplomującą. Wystawiał swoje prace m.in. w Belgii, Chinach, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie czy Wielkiej Brytanii. Od początku lat 90. wiceprezes Fundacji im. Daniela Chodowieckiego, działającej przy berlińskiej Akademie der Künste, założonej przez Güntera Grassa. Szczególnie ceni sobie twórczość Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz Tadeusza Kantora. Ostatniemu z nich w 1989 r. poświęcił obraz „Umarła Klasa”. Jego obraz „Ostatnia Wieczerza” od 2016 r. wisi w hali przylotów gdańskiego lotniska im. Lecha Wałęsy.

[2021]

“The problem of painting, if it exists, lies in people who seem to be practising painting. Art is a spiritual phenomenon – successful or unsuccessful expression creates either beauty or ugliness. Painting is one of the greatest art disciplines in which the spirit, together with intellect and sensuality, shows all the unique wealth of man.”

Born in 1950 in Sopot; a painter, draftsman, graphic artist. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts of PWSSP (currently Academy of Fine Arts in Gdańsk). Full professor, since over a quarter of a century he is running diploma studio. He exhibited his works in countries like Belgium, China, The United States, Ukraine and Great Britain. Since the beginning of 1990s he is vice-president of Daniel Chodowiecki Foundation, based in Berlin in the Akademie der Künste and founded by Günter Grass. He especially regards works of Jacek Malewicz, Witkacy and Tadeusz Kantor. In 1989 he created painting “The Dead Class” which is a hommage to Kantor’s body of work. Since 2016 his largest painting “The Last Supper” is exhibited in the arrivals hall of Gdańsk Lech Wałęsa Airport.