Krzysztof Gliszczyński

Krzysztof Gliszczyński

Krzysztof Gliszczyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: krzysztof.gliszczynski@asp.gda.pl

Krzysztof Gliszczyński

„W malarstwie poszukuję napięcia pomiędzy jego przyczyną materialną (farbą) a ideą, której jest nośnikiem. Ten splot, dzięki płynnemu medium, jakim jest malarstwo, pozwala na badanie stanów pośrednich, bycie poza czasem, pomiędzy nieobecnym a widzialnym. Płynność malarstwa pozwala na przenikanie czasu, odnajdywanie swojego miejsca między nim. Ciało w procesie akcji – malowania – jest łącznikiem, który zmienia się w funkcję medium, by stać się jego lustrem. Język ciała mówi więcej, ukazując to, co zdaje się niewidzialne. Ciało i jego gest otwierają nieświadome, by w twórczym procesie wyobcowywania rozbić szczegół i zatrzymać całość w kadrze. Moment scalania i rozbicia – te dwie sprzeczności – stają się dla mnie imperatywem do poszukiwań nowych znaczeń, stają się pytaniem o połać, o sens, pulp fiction naszej rzeczywistości.”

Urodzony w Miastku w 1962 roku. Studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom obronił w 1987 roku w pracowni profesora Kazimierza Ostrowskiego. Założyciel i w latach 1995–2002 współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Tytuł profesora otrzymał w 2011 roku. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa w ASP w Gdańsku. Stypendysta DAAD na dziewięciomiesięcznym pobycie w Worpswede (1992), Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (2000), laureat kilku festiwali malarstwa. Pobyty rezydencyjne w Chinach, Francji, Izraelu, Niemczech. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem, filmem.

[2015]


Artykuł w amerykańskim e-magazynie Esthesis.org

Death Of Christ/Death Of the Artist – The Slippage Of Meaning In Contemporary Performance Art And Photography (Urszula Szulakowska)

"In painting, I am looking for tension between its material cause (paint) and the idea it is a carrier. Thanks to the fluid medium, which is painting, this weave allows you to study intermediate states, being out of time, between the absent and visible. The fluidity of painting allows time to pass through, finding one's place between it. The body in the process of action – painting – is a connector that changes into a medium's function to become its mirror. Body language says more, showing what seems invisible. The body and its gesture open the unconscious to break the detail in the creative process of alienation and keep the whole thing in the frame. The moment of merging and breaking up – these two contradictions – became imperative to search for new meanings, they become a question about our reality's slope, sense, and pulp fiction."

He was born in Miastko in 1962. Studied at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk, graduated in 1987 in Professor Kazimierz Ostrowski's studio. Founder and co-host of the Koło Gallery in Gdańsk in the years 1995–2002. He obtained the professor's title in 2011. He currently runs the Painting Studio at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. DAAD scholarship holder on a nine-month stay in Worpswede (1992), the Pollock-Krasner Foundation in New York (2000), laureate of several painting festivals. Residential stays in China, France, Israel and Germany. He works in painting, drawing, object and film.