Jarosław Bauć

Jarosław Bauć

Jarosław Bauć; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jaroslaw.bauc@asp.gda.pl

Jarosław Bauć

„Od roku 2000 maluję zespół cyklów obrazów „Przewodnik po malarstwie”. Substancjonalną przesłanką ich powstawania jest przekonanie o fleksyjnej istocie malarstwa. Nie wyrażam uczuć, nie opisuję świata, doświadczam formy i języka, jakie malarstwo wykształciło w swojej historii, narracji, jakie wokół niego powstały.”

Urodził się w 1959 roku w Krakowie. W 1985 roku obronił dyplom w pracowni profesora Włodzimierza Łajminga w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku i objął stanowisko asystenta w macierzystej uczelni. Profesor tytularny. Od roku 2005 prowadzi pracownię Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. W latach 2005–2011 prowadził wykłady monograficzne na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Historii Sztuki. Partycypował w programie Erasmus prowadząc w roku 2011 zajęcia w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Porto oraz w 2014 w Academia di Bella Arti di Brera w Mediolanie. W roku 1997 uczestniczył w warsztatach mistrzowskich w Amsterdamie. W latach 2005–2011 prowadził w Gdańsku autorską galerię Jesionowa 4/3. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Grand Prix na XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.

[2015]

"Since 2000, I have been painting a set of series of paintings "A Painting guide". The substantial premise of their creation is the belief in the inflective essence of painting. I do not express feelings; I do not describe the world; I experience the form and language that painting has developed in its history, the narrative that arose around it."

He was born in 1959 in Krakow. In 1985, he graduated in the studio of Professor Włodzimierz Łajming at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk and took the position of the assistant at his home university. Titular Professor. Since 2005, he has been running the Studio of Knowledge of visual activities and structures. In the years 2005–2011 he gave monographic lectures at the University of Gdańsk at the Institute of Art History. He participated in the Erasmus Programme by conducting classes in 2011 at the Institute of Fine Arts at the University of Porto and in 2014 at the Academia di Bella Arti di Brera in Milan. In 1997 he participated in a master workshop in Amsterdam. In the years 2005–2011 he ran the author’s gallery Jesionowa 4/3 in Gdańsk. He is a laureate of many awards and distinctions, including Grand Prix at the 17th Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin.