Janusz Akermann

Janusz Akermann

Janusz Akermann; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: janusz.akermann@asp.gda.pl

Janusz Akermann

„Czasami długo szukamy czegoś, co jest blisko nas. Niekiedy mamy wrażenie, że w innym życiu, w innej kulturze i czasie wydarzyło się coś bardzo ważnego, co miało istotny wpływ na nasze obecne życie. Szukanie i odnajdywanie siebie w otaczającym nas świecie jest nie lada sztuką, ale i cudem. Odnaleźć to, co jest dla nas najważniejsze, najszlachetniejsze i jedyne, to wyzwanie, które czasami staje się darem. Darem, który zawładnie naszym życiem, aż do trzewi. Nasze życie jest darem najwyższym. Darem niewyobrażalnym. Ja w to wierzę.”

Urodzony w 1957 roku w Tczewie, studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1981–1985. Dyplom z malarstwa obronił w roku 1985. Aneks do dyplomu z grafiki – linoryt kolorowy. Od września 1985 roku jest pracownikiem ASP. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 2007 roku jest kierownikiem Pracowni Linorytu w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki. Dziekan Wydziału Grafiki w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Autor 85 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

[2015]

"Sometimes, we look for something that is close to us for a long time. Sometimes we get the impression that something essential happened in another life, in a different culture and time, what had a significant impact on our present life. Searching and finding yourself in the surrounding world is a real art, but also a miracle. Finding what is most important to us, the noblest and the only one is a challenge that sometimes becomes a gift. A gift that will overwhelm our lives. Our life is a supreme gift. An indescribable gift. I believe in it."

Born in 1957 in Tczew, studied at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk at the Faculty of Painting and Graphic Arts in the years 1981–1985. He graduated in Painting in 1985. The annex to the diploma in graphics – coloured linocut. He has been an employee of the Academy of Fine Arts since September 1985. In 2006 he received the title of the professor in the artistic discipline of fine arts. Since 2007, he has been the head of the Studio of Linocut at the Department of Graphic Arts at the Faculty of Graphics. Dean of the Faculty of Graphics in the 2008-2012 and 2012-2016. Author of 85 individual exhibitions, participant of over 400 group exhibitions in Poland and abroad. Multiple scholarship holder of the Ministry of Culture and Art. He received 23 prizes and distinctions of national and international rank.