Janina Rudnicka

Janina Rudnicka

Janina Rudnicka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: janina.rudnicka@asp.gda.pl

Janina Rudnicka

„Poszukiwanie, a następnie odkrywanie nowego jest konsekwencją twórczego niepokoju. Minęła dekada przemieszczania się pomiędzy dwoma intrygującymi mnie nurtami, z których pierwszy nazwałam – dotykaniem materii, a drugi – budowaniem kontekstów. Sfinalizowane w pozornie zaprzeczających sobie mediach wydają się nawzajem obce, gdyż dysonans, który niosą jest efektem ciągłej weryfikacji wzorców, uporczywego nietrzymania się raz przyjętego sposobu myślenia. Realizowanie trójwymiarowych kompozycji w tradycyjnym rzeźbiarskim materiale jak marmur czy granit, eksponowanych na stałe w realnym, a nie wirtualnym świecie, przeplatało się z kreowaniem przestrzeni cyfrowych będących następstwem zaadaptowania nowego medium na potrzeby indywidualnego komunikatu. Wewnętrzna potrzeba ciągłych zmian, towarzysząca fascynacji wieloma dziedzinami, dawała impuls i wiarę w sens poznawania obszarów obcych sztuce, gdyż cel był jeden – szukanie metod obrazowania, które sprostać mogą postawionemu zadaniu i artystyczny przekaz uczynić czytelnym.”

Urodzona w 1955 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby; dyplom w 1981 roku w zakresie rzeźby. W obszarze sztuk wizualnych zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką komputerową, animacją i filmem. Realizacje rzeźbiarskie w marmurze, granicie lub drewnie prezentowane są w ramach stałych ekspozycji w Finlandii, Francji, Izraelu, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Aktywnie uczestniczy w wielu sympozjach międzynarodowych, wystawach krajowych i zagranicznych.

[2015]

"Searching and then discovering a new one is a consequence of creative anxiety. It's been a decade of moving between two intriguing currents, the first of which I called – touching matter, and the second – building contexts. Finalized in seemingly contradictory media, they seem unknown to each other, because the dissonance they carry is the result of constant verification of patterns, the persistent failure of the once adopted way of thinking. The implementation of three-dimensional compositions in traditional sculptural material such as marble or granite, permanently exposed in the real rather than the virtual world, was intertwined with the creation of digital spaces as a consequence of adapting a new medium for the needs of an individual message. The internal need for constant changes, accompanying fascination with many areas, gave impetus and faith in the sense of exploring foreign areas of art because the goal was one – to look for imaging methods that can meet the given task and make the artistic message clear."

Born in 1955. Studies at the State College of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting, Graphic Arts and Sculpture; diploma in 1981 in the field of sculpture. In the area of ​​visual arts, she deals with sculpture, drawing, computer graphics, animation and film. Sculptural realizations in marble, granite or wood are presented as part of permanent exhibitions in Finland, France, Israel, Germany, Italy and Sweden. She actively participates in many international symposia, Polish and foreign exhibitions.