Jan Szczypka

Jan Szczypka

Jan Szczypka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: jan.szczypka@asp.gda.pl

Jan Szczypka

„Swoje prace realizuję głównie w metalu, wciąż poszerzając wiedzę na temat odlewnictwa i traktując technologię jako dalszy ciąg procesu twórczego. Pracuję w brązie, cynku, aluminium, żeliwie, poszukując własnych rozwiązań formalnych, a także możliwości ekspresyjnych, fakturalnych i kolorystycznych metalu.”

Urodzony w 1962 roku w Jordanowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Wydziału Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku; dyplom w 1987 roku, nagrodzony I nagrodą na ogólnopolskim pokazie dyplomów. Doktor habilitowany; przez wiele lat związany z pracownią Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich ASP w Gdańsku, prowadzi pracownię Podstaw Rzeźby dla I i II roku i Technologię Metalu dla studentów Wydziałów Rzeźby i Intermediów oraz Wzornictwa. Twórczość z zakresu rzeźby i medalierstwa. Organizator trzech Międzynarodowych Konferencji poświęconych problematyce odlewnictwa artystycznego i XIV edycji Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych w latach 2001–2014, w których uczestniczyło ponad 350 studentów i pedagogów z Polski, USA, Anglii, Włoch, Grecji, Portugalii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Słowacji. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw, konkursów i sympozjów krajowych i zagranicznych, laureat wielu nagród. Autor pomnika Jana Heweliusza w Gdańsku.

[2015]

"I work mainly in metal, constantly expanding my knowledge of foundry and treating technology as a continuation of the creative process. I work in bronze, zinc, aluminium, cast iron, looking for my formal solutions, as well as the expressive, texture and colour possibilities of metal."

Born in 1962 in Jordanów. A graduate of the Antoni Kenar State High School of Fine Arts in Zakopane and the Faculty of Sculpture of the PWSSP (now ASP) in Gdańsk; diploma in 1987, awarded the first prize at the national diploma show. Post-doctoral degree; for many years associated with the Medallic art and Small Sculptural Forms Studio of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, he runs the Studio of the Basics of Sculpture for the first and second-year students and Metal Technology for students of the Faculty of Sculpture and Intermedia and Design. Works in the field of sculpture and medallic art. The organizer of three International Conferences devoted to the problems of artistic foundry and the fourteen editions of the International Iron Casting Workshops in 2001–2014, in which over 350 students and educators from Poland, the USA, England, Italy, Greece, Portugal, Latvia, Lithuania, Ukraine and Slovakia participated. Participant of dozens of exhibitions, competitions and symposia in Poland and abroad, winner of many awards. Author of the monument to Jan Hevelius in Gdansk.