Jakub Pieleszek

Jakub Pieleszek

Jakub Pieleszek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jakub.pieleszek@asp.gda.pl

Jakub Pieleszek

„Budowane przeze mnie obrazy są cytatami, wyrywkami informacji, których zapis wydawać się może dość lapidarny. Towarzyszą temu emocje związane z selekcją wybranych zjawisk, najsilniej oddziałujących poprzez reklamę, znak, typografię, komiks. Nie jest to jednak forma afirmacji otaczającej mnie rzeczywistości, lecz szczerego opisania zjawisk wywołujących często skrajne emocje. Tu rozpoczyna się subtelna gra z odbiorcą-konsumentem, który stając przed obrazem próbuje odczytać jego treść. Okazuje się jednak, że informacja, znak, symbol oderwane od produktu stają się całkowicie abstrakcyjne i zaczynają przywoływać zupełnie inne konotacje. Jako krytyczny obserwator, a zarazem konsument staram się wprowadzić pewnego rodzaju dyskurs pomiędzy tym, co mnie otacza, a językiem mojej artystycznej wypowiedzi.”

Urodzony 1978 roku w Puławach. Studiował w ASP w Poznaniu oraz w ASP w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki, gdzie obronił dyplom w 2006 roku. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora. Obecnie jest asystentem na Wydziale Malarstwa w Pracowni Dyplomowej profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego. Brał udział w 90 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004, 2010), nagroda Rektora ASP w Gdańsku (2011), wyróżnienie na Biennale Malarstwa Bielska Jesień w Bielsko-Białej (2011), nagroda miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2012). Zajmuje się malarstwem, obiektem, designem, performancem oraz muzyką. Od dziesięciu lat związany jest z Gdynią, gdzie mieszka i tworzy.

[2015]

"The images I build are quotations, pieces of information, the record of which may seem relatively concise. This is accompanied by emotions associated with the selection of phenomena, most strongly affecting through advertising, sign, typography, comics. However, this is not a form of affirmation of the reality that surrounds me, but a frank description of phenomena that often cause extreme emotions. Here begins a subtle game with the recipient-consumer who, standing in front of the image, tries to read its content. However, it turns out that information, sign, and symbol detached from the product become completely abstract and evoke completely different connotations. As a critical observer and consumer, I try to introduce some discourse between what surrounds me and the language of my artistic expression."

He was born in 1978 in Puławy. He studied at the Academy of Fine Arts in Poznań and the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting and Graphic Arts, where he graduated in 2006. In 2012 he obtained a PhD degree. Currently, he is an assistant at the Faculty of Painting of the Diploma Studio of professor Krzysztof Gliszczyński. He took part in 90 individual and group exhibitions. A scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (2004, 2010), prize of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (2011), distinction at the Bielska Jesień Painting Biennale in Bielsko-Biała (2011), award of the City of Gdańsk for Young Artists in the Field of Culture (2012). He is involved in painting, object, design, performance and music. He has been associated with Gdynia for ten years, where he lives and works.