Jacek Zdybel

Jacek Zdybel

Jacek Zdybel; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jacek.zdybel@asp.gda.pl

Jacek Zdybel

„Ponieważ jestem osobą, która nie znosi stałości, przewidywalności, cykliczności w sztuce, nie znoszę stagnacji i odcinania kuponów od osiągniętych dokonań. Wiecznie prę do przodu i podejmuję nowe wyzwania. Konsekwencją tego jest to, że co jakiś czas porzucam wytyczoną drogę i zaczynam szukać nowych środków do samorealizacji. Co ważne, nigdy nie jest to poszukiwanie nowych tematów, a raczej tylko formy dla ich uzewnętrznienia. Pewnie dla wielu krytyków i artystów jest to przejaw słabości, niezdecydowania, dla mnie jest koniecznością, imperatywem.”

Urodzony w 1963 roku w Gdańsku, artysta malarz, twórczo spełniający się w malarstwie ściennym, szeroko pojętym witrażownictwie, grafice artystycznej i multimediach. Dyplom w pracowni profesora Hugona Laseckiego w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Profesor tytularny; prowadzi Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu na ASP w Gdańsku. Wraz z Rafałem Roskowińskim współzałożyciel i prowadzący Gdańską Szkołę Muralu – projekt artystyczno-edukacyjny Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. W swoim dorobku artystycznym ma wiele wystaw indywidualnych i udział w wystawach zbiorowych, konferencjach artystycznych i naukowych, działaniach kulturotwórczych i społecznych.

[2015]

"Because I am a person who hates constancy, predictability, cyclicality in art, I hate stagnation and cutting coupons from accomplished achievements. I always push forward and take on new challenges. The consequence of this is that now and then I leave the path and start looking for new means for self-realization. Importantly, it is never a search for new topics, but rather just a form to manifest them. Probably for many critics and artists this is a sign of weakness, indecision, but for me it is a necessity, an imperative."

Born in 1963 in Gdańsk, a painter, creatively fulfilling himself in wall painting, broadly understood stained glass, artistic graphics and multimedia. Diploma in the studio of Professor Hugo Lasecki at the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk. Titular Professor; runs the Studio of Wall Painting and Stained Glass at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Together with Rafał Roskowiński, co-founder and host of the Gdańsk School of Mural – an artistic and educational project of the City Culture Institute in Gdańsk. He has many individual exhibitions and participation in group exhibitions, artistic and scientific conferences, as well as cultural and social activities.