Jacek Staniszewski

Jacek Staniszewski

Jacek Staniszewski

Wydział: Grafika

E-mail: jacek.staniszewski@asp.gda.pl

Jacek Staniszewski

„Tworzę prace, w których liczy się przede wszystkim emocja odpowiednio wyartykułowana, pozbawiona przymilania się. „Wizualny performance” to definicja właściwie oddająca fakt powstawania i odbywania się zdarzeń według mojej wyobraźni. Rodzaj uczciwej surowości w podawaniu tematu bez upiększeń buduje, według mnie, silne relacje z widzem. Przeżycie zastępuje kontemplację.”

Urodzony w 1957 roku w Lęborku; autor instalacji wizualnych, rzeźb, plakatów, grafiki wydawnictw muzycznych. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej PWSSP (obecnie ASP), od 1992 wykładowca ASP. Stworzył i prowadzi Pracownię Propagandy Społecznej na Wydziale Grafiki. Uprawia rodzaj performance’u wizualnego, w którym emocje jako czynnik nadrzędny tworzą silne relacje z odbiorcą. Pokazywał swoje działania miedzy innymi w Zachęcie, Muzeum Narodowym i CSW w Warszawie, a ostatnio na Biennale Sztuki Współczesnej w Nakanojo 2015 (Japonia). Założyciel formacji muzycznych Chlupot Mózgu i Maszyna do Mięsa.

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz

Death of the Patriarchy Nr 1/2021 – przejdź do strony

Death of the Patriarchy Nr 2/2021 – przejdź do strony


Monografia Jacx Staniszewski; Zebrane prace z lat 1977-2019 – PRZEJDŹ

[2019]

"I create works in which the most important thing is the articulated emotion, deprived of coaxing. "Visual performance" is a definition that properly reflects the fact that events occur and take place according to my imagination. A kind of honest austerity in giving the subject without embellishment builds, in my opinion, a strong relationship with the viewer. The experience replaces contemplation."

Born in 1957 in Lębork; author of visual installations, sculptures, posters, graphics of music publishing houses. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts at the PWSSP in Gdańsk (currently the Academy of Fine Arts), since 1992 lecturer at the Academy of Fine Arts. He created and runs the Social Propaganda Studio at the Faculty of Graphic Arts. He practices a kind of visual performance in which emotions, as the primary factor, create strong relationships with the recipient. He showed his activities at, inter alia, the Zachęta National Gallery of Art, National Museum and the Centre for Contemporary Art in Warsaw, and recently at the Biennial of Contemporary Art in Nakanojo 2015 (Japan). The founder of musical formations Brain Splash and Meat Grinder.