Jacek Dominiczak

Jacek Dominiczak

Jacek Dominiczak ; fot. Marcin Górski

Wydział: Architektura

E-mail: jacek.dominiczak@asp.gda.pl

Jacek Dominiczak

„Badam możliwości dialogicznego przesunięcia w kulturze – pracuję nad teorią Miasta Dialogicznego i jego miejskich wnętrz; opisuję metodologię projektowania Architektury Dialogicznej i wyposażam ją w specyficznie architektoniczną informację Kodu Tożsamości Lokalnej. Celem moich kursów akademickich jest poszukiwanie dialogicznego zaawansowania przestrzeni miejskiej, realizacje zaś mają charakter eksperymentalny.”

Urodzony w 1954 roku w Gdańsku. Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej (1978), doktorat na tej uczelni w 1989, zaś habilitacja na ASP w Gdańsku w 2005. Dwanaście lat w podróży: był wizytującym profesorem uniwersytetów Carnegie Mellon (1991 i 1993-1997) i Michigan (1992) w USA, ITESM w Meksyku (1998) i UBI w Portugalii (2006-2010). Wykładał na ASP w Krakowie (2010-2011) i na Uniwersytecie Warszawskim (1999-2000). Jest autorem projektu wnętrza Centrum Edukacji Artystycznej ŁAŹNIA 2 w Gdańsku (2012), architektury instalacji Delay(er)ing Facade na 9. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2004). Prowadzi zespoły opracowujące Kody Tożsamości Lokalnej (Australia, 2009; USA, 1995; Polska, 1990-2006). Jest beneficjentem Programu Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, uczestnikiem europejskich programów SEAS i CORNERS. Na ASP w Gdańsku pracuje od 1998 roku, od 2010 prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich.

[2015]

"I explore the possibilities of a dialogical shift in culture – I am working on the theory of the Dialogical City and its urban interiors; I describe the methodology for designing Dialogic Architecture and equip it with specific architectural information of the Local Identity Code. The purpose of my academic courses is to search for the dialogical advancement of urban space, while the projects are experimental."

He was born in 1954 in Gdańsk. A graduate of the Institute of Architecture and Urban Planning of the Gdańsk University of Technology (1978), doctorate at this university in 1989, and habilitation at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2005. Twelve years on a journey: he was a visiting professor at the universities of Carnegie Mellon (1991 and 1993-1997) and Michigan (1992) in the USA, ITESM in Mexico (1998) and UBI in Portugal (2006-2010). He lectured at the Academy of Fine Arts in Krakow (2010-2011) and the University of Warsaw (1999-2000). He is the author of the interior design of the Artistic Education Center ŁAŹNIA 2 in Gdańsk (2012), the architecture of the Delay (er) ing Facade installation at the 9th International Architecture Exhibition in Venice (2004). He runs teams developing Local Identity Codes (Australia, 2009; USA, 1995; Poland, 1990-2006). He is a beneficiary of the Fulbright Program and the Kościuszko Foundation, a participant in the European programs SEAS and CORNERS. He has been working at the Academy of Fine Arts in Gdańsk since 1998 and since 2010 he runs the Studio of City Interiors Design.