Henryk Cześnik

Henryk Cześnik

Henryk Cześnik; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: henryk.czesnik@asp.gda.pl

Henryk Cześnik

„Częstym motywem rysunków i obrazów Cześnika jest sala szpitalna. To zaobserwowane przez niego theatrum mundi, gdzie objawia się to, co w człowieku najszlachetniejsze, ale również i to, co najpodlejsze. Jak w teatrze marionetek bohaterowie naprowadzani są przez Erosa i Tanatosa. Przemijanie, degradacja materii, a więc i ludzi w twórczości Cześnika jest wszechobecna. (…) U Cześnika to nie jest groźne memento mori, lecz konstatacja. Tak jest w naturze i nie ma co się dziwić, a tym bardziej przerażać. Biologiczność prześcieradeł jest przejmująco widoczna. Jak w turyńskim całunie człowieczeństwo jest na nich widoczne spod tego, co namalował na nich Cześnik.” Andrzej Matynia

Urodzony w 1951 roku w Sopocie. Studia rozpoczął w PWSSP w Gdańsku w 1972 roku, dyplom w 1977 roku w pracowni profesora Kazimierza „Kacha" Ostrowskiego. Od 2003 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Uprawia malarstwo, rysunek, scenografię, zajmuje się aranżacją wystaw, a także gra w filmach (Sztos, Chłopaki nie płaczą, Sztos 2). Jest autorem kilkunastu esejów, m.in. o twórczości Jerzego Skolimowskiego. W dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w znaczących galeriach, muzeach i innych instytucjach wystawienniczych w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Gdańsku, Moskwie, Sofii, Dreźnie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych znaczących nagród i odznaczeń (m.in. Krzyż Św. Stanisława II stopnia).

[2015]

"A frequent motive in Cześnik's drawings and paintings is the hospital room. It is the theatrum mundi that he observed, where the noblest and most despicable things are revealed in a man. Like in a puppet theatre, the characters are guided by Eros and Thanatos. The passing of time, degradation of matter, and thus of people, in Cześnik's work is ubiquitous. (...) In his works, it is not a dangerous memento mori, but a statement. It is so in nature, and it's is not surprising or frightening. The biology of the sheets is clearly visible. As in the Turin Shroud, humanity is visible to them from what Cześnik painted on them." Andrzej Matynia

He was born in 1951 in Sopot. He began his studies at the PWSSP in Gdańsk in 1972, graduated in 1977 in the studio of Professor Kazimierz "Kach" Ostrowski. Since 2003 he has been working as a full professor. He practices painting, drawing, stage design, arranges exhibitions, and plays in films ( Cheat, Boys don't cry, Cheat 2.) He is the author of several essays, among others about the works of Jerzy Skolimowski. He has participated in several dozen individual exhibitions in the top art galleries, museums and other exhibition institutions in Poland and abroad. His works are in the collections of National Museums in Warsaw, Gdansk, Moscow, Sofia, Dresden, and in many private collections in Poland and abroad. He is a laureate of numerous significant awards and distinctions (including the Order of St. Stanislaus, 2nd degree).