Grzegorz Radecki

Grzegorz Radecki

Grzegorz Radecki

Wydział: Grafika

E-mail: grzegorz.radecki@asp.gda.pl

Grzegorz Radecki

„Swoje zainteresowania koncentruje w obrębie przeobrażeń zachodzących w percepcji przedstawień wizualnych, związanych z pojawianiem się nowych narzędzi i technologii. Punktem wyjścia uczynił dialog z mistrzowskimi dziełami kanonu sztuki. Sięgając po nie, poprzez implementację współczesnych form i środków, którymi dysponuje dzisiejszy artysta, próbuje otworzyć nową, wielowarstwową przestrzeń dla sztuki malarskiej. Powstające od kilku lat prace, układające się w cykl Hommage á ... , stanowiąc odbicie rzeczywistości pierwowzoru nie naśladują go. Stapiając przeszłość z teraźniejszością w niedookreśloności, w rozmywaniu się i rozkładzie, precyzyjnie łączą elementy w nową i spójną całość, która staje się dla siebie samej rzeczywistością. Rzeczywistością jednoczącą czasy, materie i przestrzenie w racjonalnej konstrukcji.”

Artysta malarz urodzony 1961 roku. Studia w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom u prof. Jerzego Zabłockiego. Uczestnik wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, laureat wielu nagród i wyróżnień. Prace w technice malarstwa sztalugowego i grafiki cyfrowej. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kieruje pracownią realizacji obrazu cyfrowego.

[2022]

"He focuses his interests on transformations occurring in the perception of visual representations related to the emergence of new tools and technologies. He made dialogue with the masterpieces of the canon of art as a starting point. Reaching for them, by implementing contemporary forms and means at the artist's disposal, he is trying to open a new, multi-layered space for painting art. The works created for several years, forming the cycle Hommage á ..., reflecting the reality of the original, do not imitate it. Blending the past with the present in an indefinite way, in blurring and decomposition, they precisely combine elements into a new and coherent whole that becomes reality for itself. A reality that unites times, matter and spaces in a rational construction."

Painter artist, born in 1961. Studies at the PWSSP (currently ASP) in Gdańsk, diploma in the studio of prof. Jerzy Zabłocki. Participant of national and international exhibitions and competitions, winner of many awards and distinctions. He works in the technique of easel painting and digital graphics. A professor at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, he manages a digital image realization studio.