Grzegorz Protasiuk

Grzegorz Protasiuk

Grzegorz Protasiuk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: grzegorz.protasiuk@asp.gda.pl

Grzegorz Protasiuk

„Fotografia artystyczna – obok grafiki projektowej, jest dla mnie jednym z najważniejszych obszarów wypowiedzi plastycznej. Obszarem, gdzie formułuję osobiste preferencje twórcze, poglądy estetyczne i społeczne. Zasianie wątpliwości w poukładanym i hierarchicznym świecie widza jest jednym z najważniejszych powodów tworzenia. Zakładam, że odbiorca jest nie tylko wizualnym konsumentem. Jest uczestnikiem w tworzeniu nowych znaczeń. Adresatem moich prac jest człowiek powątpiewający. Ten, który nie ufa bezkrytycznie oczom, niewzruszonym prawdom, zasadom, racjom. Ten, który nie przesiewa świata przez sitko uprzedzeń. Ten, który nie przesiewa świata przez sitko uprzedzeń. Ten, który chciałby kameralnie odkrywać podstawy swojego człowieczeństwa. Mozolnie, codziennie na nowo.”

Urodzony w 1954 roku w Białogardzie. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Dyplom Plakat społeczny u profesora Witolda Janowskiego (1979). Prowadzi pracownie: Liternictwa i Typografii, Grafiki Edytorskiej, Fotografii Projektowej. Uprawia grafikę projektową oraz fotografię użytkową i artystyczną. Projektuje między innymi dla: Midem w Cannes, Jarocin, Zaduszki Jazzowe, Jazz Jambore, Interwizji Sopot, PopSession, Rawa Blues, Country Mrągowo oraz BART, PAGART, BRiO, PSJ, UP. Pracuje induwidualnie oraz w zespołach projektowych. Ważny projekt i wystawa Typografia zegarka (Rosja), Prowincja.

[2015]

"Artistic photography – next to design graphics, is for me one of the most important areas of artistic expression. An area where I formulate personal creative preferences, aesthetic and social views. Sowing doubts in the well-organised and hierarchical world of the viewer is one of the most important reasons for creating. I assume that the recipient is not only a visual consumer. He is a participant in creating new meanings. The addressee of my work is a doubtful man. The one who does not uncritically trust the eyes, unshakable truths, principles, and reasons. The one who does not sift the world through the strainer of prejudices. The one who does not sift the world through the strainer of prejudices. The one who would like to intimately discover the basics of his humanity. Every day, again and again."

Born in 1954 in Białogard. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts of PWSSP (now ASP) in Gdańsk. Diploma Social poster in the studio of professor Witold Janowski (1979). He runs the studios: Lettering and Typography, Editorial Graphics, Design Photography. He practices design graphics as well as commercial and artistic photography. He designs, among others, for Midem in Cannes, Jarocin, Zaduszki Jazzowe, Jazz Jamboree, IIntervision Sopot, PopSession, Rawa Blues, Country Mrągowo and BART, PAGART, BRiO, PSJ, UP. He works individually and in project teams. Important project and exhibition Typography of the watch (Russia), Province.