Grzegorz Klaman

Grzegorz Klaman

Grzegorz Klaman; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: grzegorz.klaman@asp.gda.pl

Grzegorz Klaman

„Sztuka to niezgoda na konformizm i presję przeżycia za wszelką cenę. Zmieniająca się rzeczywistość to paliwo dla artysty, które się nie wyczerpuje, tak jak niewyczerpane są zasoby otaczającego nas świata. Sztuka to bezinteresowne zaangażowanie.”

Urodzony w 1959 roku. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, Wydział Rzeźby; dyplom (1985) w pracowni profesora Franciszka Duszeńki. Od 1984 roku zaangażowany w artystyczne aktywizowanie różnych obszarów Gdańska, takich jak Wyspa Spichrzów, dawna łaźnia miejska. Współzałożyciel i prowadzący Galerię Wyspa (do 2012) i Fundację Wyspa Progress, współpomysłodawca (z Anetą Szyłak) powołania Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Organizator i uczestnik kilkuset polskich i międzynarodowych wystaw, pokazów, warsztatów. Uczestnik wystaw Raj Utracony w CSW w Warszawie (1990), Doppelte Indenitat w Landesmuseum w Wiesbaden (1991), Na wolności / W końcu w Kunsthalle Baden-Baden (2000), In Between. Art In Poland 1945–2000 w Chicago Cultural Center (2001). Jest autorem monumentalnej realizacji Drogi do Wolności (Stocznia Gdańska, 2000). W latach 2002–2013 zakłada i prowadzi Modelarnię kooperatyw artystów na terenach postoczniowych, tam też wraz z Anetą Szyłak powołuje w 2004 Instytut Sztuki Wyspa. Stypendysta Fulbrighta na Florida Atlantic University w Boca Raton. Zajmuje się instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej (obiekty i rzeźby wielkoskalowe, działania performatywne), sztuką krytyczną oraz bioartem, analizującą dyskursywne relacje ciała, władzy, wiedzy i nauki.

[2015]

"Art is a disagreement with conformity and survival pressure at all costs. Changing reality is fuel for the artist, which does not run out, just as the world's resources are inexhaustible. Art is a selfless commitment."

Born in 1959. A graduate of PWSSP (currently ASP) in Gdańsk, Fault of Sculpture; diploma (1985) in the studio of professor Franciszek Duszeńko. From 1984, he was involved in the artistic activation of various areas of Gdańsk, such as Granary Island, a former city bath. Co-founder and host of Wyspa Gallery (until 2012) and the Wyspa Progress Foundation, co-founder (with Aneta Szyłak) of the Laznia Center for Contemporary Art. Organizer and participant of several hundred Polish and international exhibitions, shows and workshops. Participant of the exhibitions Raj Utracony at the CCA in Warsaw (1990), Doppelte Indenitat at the Landesmuseum in Wiesbaden (1991), Na Wolności / Finally at Kunsthalle Baden-Baden (2000), In Between. Art In Poland 1945–2000 at the Chicago Cultural Center (2001). He is the author of the Road to Freedom (Gdańsk Shipyard, 2000). In the years 2002–2013, he founded and ran Modelownia cooperative of artists in post-shipyard areas, where, together with Aneta Szyłak, he established the Island Art Institute in 2004. Fulbright scholarship holder at Florida Atlantic University in Boca Raton. He deals with installation, public space activities (large-scale objects and sculptures, performative actions), critical Art and bio-art, analyzing the body's discursive relations, power, knowledge and science.