Grażyna Kręczkowska

Grażyna Kręczkowska

Grażyna Kręczkowska

Wydział: Grafika

E-mail: grazyna.kreczkowska@asp.gda.pl

Grażyna Kręczkowska

„Malując uruchamiam proces, którego rezultatów nie jestem w stanie przewidzieć. Uczestniczę w nim, określam i kontroluję warunki, w jakich się odbywa, ale po pewnym czasie pracy obraz zaczyna żyć swoim autonomicznym rytmem, nabiera własnej dynamiki. Jego elementy niejako szukają swych kształtów, koloru, są otwarte na nieskończoność kombinacji, przetworzeń, na wielość rozstrzygnięć ich wzajemnych relacji, na ich stawanie się lub zanikanie w bezforemność. Taki akt tworzenia mógłby trwać bez końca, zawsze można by szukać dalej, inaczej; pozwolić na nieustające zmiany, na rozmaitość wariacji barw i form, na ciągłe niezdecydowanie, płynność, na przechodzenie z jednego stanu w drugi. Wybrane kompozycje tych niedookreślonych elementów tworzą obrazy otwarte na wiele interpretacji, zależnych od wyobraźni, sposobu postrzegania świata przez poszczególnego odbiorcę.”

Urodzona 19.03.1965 r. w Elblągu. W latach 1984-90 studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom, nagrodzony stypendium Ministra Kultury i Sztuki, obroniła w pracowni prof. Hugona Laseckiego w 1990 r. Od 1993 r. pracuje w macierzystej uczelni, początkowo na Wydziale Architektury i Wzornictwa, w latach 2008-2018 w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce, obecnie na Wydziale Grafiki. W 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

[2021]

"By painting, I start the process which results I can't predict. I participate in it, define and control the conditions in which it takes place, but after a while of work, the image begins to live its autonomous rhythm, gaining its dynamics. Its elements look for their shapes and colours. They are open to the infinity of combinations and transformations, to the multitude of decisions of their mutual relations, to their becoming or disappearing into formlessness. Such an act of creation could go on forever; one could always look further, differently; allow constant changes, a diversity of variations in colours and forms, constant indecision, fluidity, and transition from one state to another. Selected compositions of these indefinite elements create images open to many interpretations, depending on the imagination and particular recipient's perception of the world."

Born in 1965 in Elbląg. In 1984-1990, she studied at the Faculty of Painting and Graphic Arts at the PWSSP in Gdańsk. Her diploma awarded a scholarship from the Minister of Culture and Arts, in the studio of prof. Hugo Lasecki in 1990. Since 1993 she has been working at her home university, initially at the Faculty of Architecture and Design, in 2008-2018 at the Inter-Faculty Institute of Art Sciences, currently at the Faculty of Graphics. In 2011 she obtained the post-doctoral degree. She paints and draws.