Filip Ignatowicz

Filip Ignatowicz

FIgnacy&CO

Wydział: Malarstwo

E-mail: filip.ignatowicz@asp.gda.pl

Filip Ignatowicz

„Intencją dużej części mojej twórczości jest zredefiniowanie relacji pomiędzy konsumentem kultury i sztuką, a także zweryfikowanie granicy pomiędzy sztuką a produktem. Najczęściej w swoich pracach posługuję się językiem reklamy, marketingu i oferty, korzystam z przedmiotu, poruszam się pomiędzy kategoriami fake'u i mock'u, lubię destrukt i tkankę materiału, fascynują mnie też prace zaangażowane społecznie. Ostatnio co raz częściej jestem zdania, że współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie konsumpcyjnym, co oznacza, że do wszelkich możliwych relacji z „ja” przenikają prawa rynku, a swoim życiem sterujemy jak małym przedsiębiorstwem. Moje fikcyjne przedsiębiorstwo generujące prace twórcze to FIGNACY&co.”

Urodzony w 1990 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom obroniony w 2014 r. w pracowniach prof. Henryka Cześnika, prof. Witosława Czerwonki i prof. Roberta Florczaka, został nagrodzony przez MKiDZN podczas wystawy Najlepsze Dyplomy ASP w Polsce. W 2017 r. ukończył Gdyńską Szkołę Filmową (Wydział Reżyserski) kręcąc krótkometrażowy film fabularny "NOWY BRONX" pod opieką prof. Roberta Glińskiego i Leszka Starzyńskiego. Od 2017 r. Filip pracuje jako asystent na swojej alma mater. Swoimi ostatnimi pracami próbuje przyjrzeć się kondycji człowieka funkcjonującego w rzeczywistości konsumpcyjnej. Jego twórczość choć wynika z malarstwa, jest multidyscyplinarna. Realizuje video, instalacje, performance, a także akcje w przestrzeniach publicznych. Zajmuje się także filmem, fotografią, projektami artystyczno-badawczymi oraz wideo-scenografią. Obecnie pracuje nad realizacją doktorską o temacie: "Festyn sztuki. Konsument versus kultura – czyli o fake'u, lovebranding'u i autoutowarowieniu". Autor stale rozwijanego projektu „FIGNACY&co.”, chrupków "Cheesus", działania "GIFT SHOP", serii obiektów „gruz ze Stoczni Gdańskiej”. Poza Polską swoje prace prezentował na Litwie, w Argentynie, we Włoszech, w Republice Czeskiej, w Kanadzie, w U.S.A. i w Norwegii.


Aktualna strona internetowa: www.filipignatowicz.com

[2019]

"A large part of my work intends to redefine the relationship between the consumer of culture and Art, as well as to verify the border between Art and product. Most often, in my work, I use the language of advertising, marketing, and offers. I use the subject; I move between fake and mock categories; I like destruct and material tissue and am fascinated by socially engaged works. More and more often, I believe that modern man functions in a consumer society, which means that all possible relations with 'I' permeate the market laws, and we control our lives like a small enterprise. My fictitious company that generates creative work is FIGNACY & co."

Born in 1990. A graduate of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Graduated in 2014 in the studios of prof. Henryk Cześnik, prof. Witosław Czerwonka and prof. Robert Florczak, he was awarded by the Ministry of Culture and National Heritage during the exhibition Best Diplomas of the Academy of Fine Arts in Poland. In 2017 he graduated from the Gdynia Film School (Directing Department) making the short feature film "NEW BRONX" under the supervision of prof. Robert Gliński and Leszek Starzyński. Since 2017, Filip has been working as an assistant at his alma mater. With his recent work, he tries to look at a man's condition in consumer reality. His work, although it results from painting, is multidisciplinary. He makes video, installations, performances and also actions in public spaces. He also deals with film, Photography, art and research projects as well as video scenography. He is currently working on a doctoral dissertation on the subject: "Art Festival. Consumer versus culture – that is, on fake, love branding and self-commodification". Author of the constantly developed "FIGNACY & co." project, "Cheesus" crisps, "GIFT SHOP" activity, a series of "rubble from the Gdańsk Shipyard" objects. Apart from Poland, he presented his works in Lithuania, Argentina, Italy, the Czech Republic, Canada, and the USA and Norway.