Emilia Wernicka

Emilia Wernicka

Emilia Wernicka

Wydział: Grafika

E-mail: emilia.wernicka@asp.gda.pl

Emilia Wernicka

„Poetą jest człowiek, który się bardzo weseli i bardzo martwi, łatwo się gniewa i mocno kocha; który silnie czuje, wzrusza się i współczuje... i takie są dzieci” J. Korczak, Prawidła życia (1930)  „Inspiruje mnie dziecko. Człowiek w małej skali, jest w moim przekonaniu dużo bardziej wiarygodny i intrygujący. Świat widziany z jego perspektywy jest bogatszy, wrażliwszy. Każde dziecko jest poetą swoich czasów. Wodzi oczami po tym, co nam dorosłym umyka. Potyka się o szarą rzeczywistość, nadając jej nowe sensy, wychodzi poza definicje. Wie doskonale, że nie ma jednego rozwiązania na którym my dorośli często się zatrzymujemy. Inspiruje mnie dziecięca postawa zachłanna życia i odważna. W swoich pracach buduje obraz dzieciństwa, z jego perspektywy mówiąc o świecie dorosłych do którego się nie przyznajemy.”

Urodzona w 1989 r. w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku; Dyplom w pracowni dr hab. Grzegorza Protasiuka w 2014r. Obecnie asystentka dr hab. Grzegorza Protasiuka w pracowniach Grafiki Edytorskiej i Fotografii Projektowej. W latach 2012 i 2013 stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Rektora ASP w latach 2012, 2013. Laureatka I miejsca w Międzynarodowym Konkursie na Małą Formę Graficzną (2010), II miejsca w Międzynarodowym Konkursie na ekslibris z okazji 225 Lokacji Miasta Podgórza (2009), wyróżnienia w konkursie na Pomorską Grafikę roku (2012). Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

[2015]

"A poet is a man who is very happy and very worried, easily gets angry and loves a lot; who feels strongly, gets emotional and sympathizes ... and such are the children"
J. Korczak, Prawidła życia (1930)

"I am inspired by a child. A small-scale man is, in my opinion, much more credible and intriguing. The world seen from his perspective is richer, more sensitive. Every child is a poet of his time. It blows its eyes after what escapes us, adults. He meets with a grey reality, giving it new meanings, goes beyond definitions. He knows perfectly well that there is no single solution on which we adults often stop. I am inspired by a childish attitude, greedy and brave. In his works, he builds a picture of childhood, from his perspective speaking of the world of adults to which we do not admit."

She was born in 1989 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Diploma in the studio of dr hab. Grzegorz Protasiuk in 2014. Currently an assistant of dr hab. Grzegorz Protasiuk in the studios of Editorial Graphics and Design Photography. In 2012 and 2013, she was a scholarship holder of the President of the City of Gdańsk and the Rector of the Academy of Fine Arts. Winner of the 1st place in the International Competition for Small Graphic Forms (2010), 2nd place in the International Exlibris Competition on the occasion of 225 locations of the City of Podgórze (2009), awards in the competition for Pomeranian Graphic of the Year (2012). Participant in several dozen group and individual exhibitions in the country and abroad.