Dorota Grubba-Thiede

Dorota Grubba-Thiede

Dorota Grubba-Thiede; fot. Emilia Grubba

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: dorota.grubba-thiede@asp.gda.pl

Dorota Grubba-Thiede

Wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, historyczka sztuki, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2009), magister sztuki (na Kierunku Rzeźba, 2005), magister Ochrony Dóbr Kultury – Konserwatorstwo (2000). Zorganizowała liczne ekspozycjie  sztuki nowoczesnej i współczesnej w PGS w Sopocie, i m.in. MN w Warszawie, CRP w Orońsku, etc.  Prezentowała prace wybitnych twórców i twórczyń współczesnych, byli to: Stanisław Horno-Popławski (1902-1997), Krzysztof Malec (1965-2002) oraz m.in. Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski, Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Zula Strzelecka, Katarzyna Józefowicz, Piotr Józefowicz, Katarzyna Kobro, także w licznych interdyscyplinarnych prezentacjach sztuki najnowszej – dających nawet bardzo młodym artystom możliwość pokazania swoich realizacji w instytucjach sztuki. Jest związana z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata oraz z AICA Int. + AICA Sekcja Polska. Była również autorką cyklu wykładów-spotkań w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku pt. „Kształty w strefach znaczeń – społeczne konteksty rzeźby współczesnej” (2014-2015). Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie sztuki współczesnej oraz jej upowszechnianiem: w książkach [m.in. D. Grubba-Thiede: Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej 2016], w katalogach ekspozycji oraz m.in. na łamach wydawnictw: Kwartalnik Nowej Sztuki EXIT, Magazyn Sztuki, Pamiętnik Sztuk Pięknych, Konteksty – Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka, Kwartalnik Rzeźby Orońsko, Sztuka i Dokumentacja, Rocznik Sopocki, Art&Business, AtrLUK, Artmix -rtmix- sztuka, feminizm, kultura wizualna, SZUM, Rocznik Rzeźby Polskiej.

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz

[2019]

She is lecturer in Academy of Fine Art in Gdańsk, art historian, art critic, art curator. She is a graduate of the Nicolaus Copernicus University – Faculty of Fine Arts: entitled Phd in the field of knowledge about art (in humanities in art sciences, 2009), master of art (contemporary sculpture, 2005), master of preserving cultural heritage (2000).  She organized many exhibitions of modern and contemporary art in PGS Sopot, and among others MN Warsaw and CRP Orońsko. She presenting work of such many outstanding artists as i.a.:  Stanisław Horno-Popławski (1902-1997), Krzysztof Malec (1965-2002), and: Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski, Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Zula Strzelecka, Katarzyna Józefowicz and Piotr Józefowicz, Katarzyna Kobro, as well as numerous interdisciplinary presentations of most recent art – giving very young artists a chance to show their work within art institutions. Associated with the Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Polish Institute of World Art Studies] and AICA Int. + AICA Section in Poland. She has also iniciated a cycle of lecture-meetings in the Instytut Kultury Miejskiej [City Culture Institute] in Gdańsk entitled „Kształty w strefach znaczeń – społeczne konteksty rzeźby współczesnej” [“Forms in the areas of meaning – social contexts of contemporary sculpture”] (2014-2015). She is involved in interdisciplinary research concerning contemporary art as well as in its popularization: in books [i.a. D. Grubba-Thiede: Figurative Tendencies in Contemporary Polish Sculpture, 2016], exhibition catalogues, in professional art magazines such as: EXIT, Magazyn Sztuki, Diary of Fine Arts, Konteksty – Cultura – Anthropology – Ethnography – Art, Kwartalnik Rzeźby Orońsko, Art and Documentation; Rocznik Sopocki,  Art&Business, ArtLUK, Artmix (internet magazine), SZUM,  Rocznik Rzeźby Polskiej.