Dominik Włodarek

Dominik Włodarek

Dominik Włodarek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: dominik.wlodarek@asp.gda.pl

Dominik Włodarek

„Sztuka w mieście. Pejzaż miejski jest bardzo ważnym źródłem inspiracji dla mojej twórczości artystycznej. Od 2005 roku tworzę cykl grafik wykonywanych w technice wklęsłodruku (karborund, sucha igła) „Odbicia/Refleksje“. W tych pracach pejzaże miejskie są przedstawione w lustrzanym odbiciu tak, że oglądający mogą rozpoznać znane im miejsca, ale zabieg odbicia wywołuje pewien rodzaj zaskoczenia, jednocześnie dając okazję do spojrzenia na dany motyw z innej perspektywy. Lubię pokazywać miejsca, obok których ludzie przechodzą codziennie w pośpiechu nie zwracając na nie uwagi. W miarę możliwości staram się tworzyć instalacje graficzne tak, aby moje prace miały szansę zaistnieć w przestrzeni miejskiej. Najlepiej do tego celu nadają się opuszczone witryny reklamowe lub okna galerii.”

Urodzony w 1976 roku w Łodzi. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi (dyplom 2002) oraz Wydziału Grafiki Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach (dyplom 2010). Od listopada 2012 roku pracuje jako asystent w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Autor ośmiu wystaw indywidualnych, brał również udział w wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą.

[2015]

"Art in the city. Cityscape is a very important source of inspiration for my artistic creation. Since 2005 I have been creating a series of graphics made in gravure printing (carborundum, dry needle) "Mirrors / Reflections". In these works, cityscapes are depicted in a mirror image so that viewers can recognize the places they know, but the reflection procedure creates a kind of surprise while allowing looking at a given motif from a different perspective. I like to show places where people pass in a hurry every day without paying attention to them. Whenever possible, I try to create graphic installations so that my work would have a chance to appear in urban spaces. Abandoned advertising sites or gallery windows are best suited for this."

Born in Łódź in 1976. He lives and works in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Visual Education of the Academy of Fine Arts in Łódź (diploma 2002) and the Faculty of Graphic Arts of the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki (diploma 2010). Since November 2012, he has been working as an assistant in the Intaglio Printing Studio at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Author of eight individual exhibitions, he also took part in group exhibitions in Poland and abroad.