Arkadiusz Sylwestrowicz

Arkadiusz Sylwestrowicz

Arkadiusz Sylwestrowicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: arkadiusz.sylwestrowicz@asp.gda.pl

Arkadiusz Sylwestrowicz

„Tworzę równolegle obrazy malarskie i obrazy video. O ile w pierwszym obszarze twórczości jestem ciągłym odkrywcą nowych form wypowiedzi sprowadzających się do eksperymentów z materią obrazu, znajdowania nowych, nieznanych wcześniej sposobów malowania, o tyle w twórczości video pozostaję wierny klasycznym formom obrazowania.” „Oglądanie kompozycji malarskich Arkadiusza Sylwestrowicza wymaga czasu. Zmienność to jedna z cech charakterystycznych obrazów artysty. Pozornie minimalistyczne, monochromatyczne kompozycje oferują odbiorcy nieskończoną liczbę możliwości. Obraz pomimo zamknięcia ramami otwiera coraz to nowe malarskie przestrzenie. Zmienia się pod wpływem ruchu odbiorcy i oświetlenia. Niektóre z kompozycji anektują przestrzeń, w której są eksponowane.” Agnieszka Kulazińska

Urodzony w 1971 roku w Łodzi. W 2002 roku obronił dyplom na ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego, w 2007 roku uzyskał tytuł doktora.

[2015]

"I create the painting and video images in parallel. While in the first area of ​​creativity I am a continuous discoverer of new forms of expression boiling down to experiments with image matter, finding new, previously unknown ways of painting, in video work I remain faithful to classic forms of imaging. " "Watching Arkadiusz Sylwestrowicz's painting compositions takes time. Variation is one of the characteristics of the artist's paintings. Seemingly minimalistic, monochrome compositions offer the recipient an infinite number of possibilities. Despite the frames being closed, the painting opens up new painting spaces. It changes under the influence of the recipient's movement and lighting. Some of the compositions annex the space in which they are exposed." Agnieszka Kulazińska

Born in Łódź in 1971. In 2002, he graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting in the studio of Professor Maciej Świeszewski, in 2007 he obtained the PhD title.