Arkadiusz Staniszewski

Arkadiusz Staniszewski

Arkadiusz Staniszewski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura

E-mail: arkadiusz.staniszewski@asp.gda.pl

Arkadiusz Staniszewski

„Projektowanie architektoniczne jest dla mnie obszarem, w którym kształtowanie formy łączy się z poszukiwaniami najlepszych odpowiedzi na potrzeby ludzi. Ważna dla mnie jest również historia. Interesuje mnie przestrzeń i rozwiązania projektowe adekwatne do zaistniałych, konkretnych sytuacji. Każda z nich wymaga odrębnych decyzji przestrzennych. Zmienność sytuacji powoduje konieczność nowych rozwiązań projektowych – ciągle mnie to fascynuje.”

Urodzony w 1962 roku. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku (1989). Od 1990 roku pracował na kierunku Architektury Wnętrz w Pracowni Mebla, a obecnie na kierunku Projektowania w Krajobrazie Kulturowym w Pracowni Detalu Architektonicznego; doktor. Obok działań projektowych zajmuje się inwentaryzacją i badaniami związanymi z gotyckim kościołem św. Piotra i Pawła w Gdańsku. W bieżącym roku opublikował album Fara gdańskiego przedmieścia, będący obszerną ikonograficzną monografią obiektu i zwięzłym streszczeniem własnych, dotychczasowych badań.

[2015]

"For me, architectural design is an area where shaping the form is combined with the search for the best answers to the needs of people. History is also important to me. I am interested in space and design solutions adequate to the specific situations that arise. Each of them requires separate spatial decisions. The changeability of the situation causes the need for new design solutions – I am still fascinated by it."

Born in 1962. A graduate of the Faculty of Interior Architecture and Industrial Design PWSSP (now ASP) in Gdańsk (1989). From 1990 he worked in the field of Interior Architecture at the Furniture Studio and currently in the field of Design in Cultural Landscape at the Architectural Detail Studio; PhD. In addition to design activities, he deals with inventory and research related to the Gothic church of Saint Piotr and Paweł in Gdańsk. This year, he published the album Parish church of Gdańsk suburbs, which is an extensive iconographic monograph of the object and a concise summary of his previous research.