Anna Reinert-Faleńczyk

Anna Reinert-Faleńczyk

Anna Reinert-Faleńczyk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: anna.reinert-falenczyk@asp.gda.pl

Anna Reinert-Faleńczyk

„W malarstwie interesują mnie dwa zagadnienia: ludzie i architektura. Można powiedzieć, że oba sprowadzają się do jednego pytania o relacje pomiędzy przestrzenią a jej użytkownikami. O to, kto i w jaki sposób definiuje miejską przestrzeń i sposoby jej „używania”. Szczególnie interesujące wydają mi się przestrzenie publiczne i półpubliczne. Ich wielkie pasaże i transparentne fasady. Współczesna architektura jest „przezroczysta”, a jednocześnie odbija w sobie otoczenie. Odbicia nakładają się na siebie nieskończenie wiele razy zatracając poczucie tego, co rzeczywiste, pozostawiając widza, przechodnia, mieszkańca w pułapce ułudy i mirażu.”

Urodzona w 1979 roku w Gdańsku. W 2004 roku ukończyła ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, w roku 2011 uzyskała tytuł doktora sztuk pięknych. Jest asystentką w IV Pracowni Podstaw Malarstwa i Rysunku dr hab. Jacka Kornackiego oraz wykładowcą na gdańskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, ilustracją prasową, a także tworzy murale. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych m.in. w Warszawie, Lipsku, Sztokholmie, Berlinie. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i krajach europejskich. Jej ilustracje publikowane są w ogólnopolskich tygodnikach i miesięcznikach.

[2015]

"In painting, I'm interested in two issues: people and architecture. It can be said that both come down to one question about the relationship between space and its users. Who and how defines urban space and how to "use it"? Particularly interesting to me are public and semi-public spaces. Their great arcades and transparent facades. Contemporary architecture is "transparent" and at the same time reflects its surroundings. Reflections overlap infinitely many times, losing the sense of what is real, leaving the viewer, passerby, resident trapped in delusion and mirage."

Born in 1979 in Gdańsk. In 2004 she graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Painting, in 2011 she obtained the title of doctor of fine arts. She is an assistant at the 4th Studio of Basics of Painting and Drawing of dr hab. Jacek Kornacki and a lecturer at the Gdańsk Academy of Fine Arts. She works in painting, press illustration and creates murals. Author of over 20 individual exhibitions, including in Warsaw, Leipzig, Stockholm, Berlin. She took part in several dozen group exhibitions in Poland and European countries. Her illustrations are published in nationwide weeklies and monthlies.