Anita Wasik

Anita Wasik

Anita Wasik ; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: anita.wasik@asp.gda.pl

Anita Wasik

Motto: „Bierz udział w takim projektowaniu graficznym, pojmowanym jako masowe komunikowanie, jakbyś sam miał być przedmiotem jego oddziaływania. Projektowanie graficzne jest nie tylko rzemiosłem, ale ma też moc kreowania rzeczywistości, dlatego nie twórzmy takiej rzeczywistości, jakiej nie chcielibyśmy sami doświadczyć.”

Urodzona w 1982 roku. W 2007 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Zajmuje się głównie projektowaniem dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, w szczególności plakatem, grafiką wydawniczą i identyfikacją wizualną. Obrała ścieżkę projektowania społecznego i kulturalnego ze względu na jego użyteczność i edukacyjny charakter. Czynnie angażuje się w różnego rodzaju warsztaty i akcje stanowiące kulturalną interwencję w społeczną tkankę miejską. Od 2011 roku jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU i Pomorskiego Stowarzyszenia Projektantów PoCoTo. Laureatka wielu międzynarodowych konkursów projektowych, zdobyła między innymi wyróżnienie w konkursie Projekt Roku. Polski konkurs graficzny w kategorii web design (Warszawa 2013), nagrodę honorową na 18. Colorado International Invitational Poster Exhibition (USA 2013), III nagrodę w międzynarodowym konkursie na plakat Positive Posters (Australia, 2011), II nagrodę w międzynarodowym konkursie na plakat Design vs Poverty (Włochy 2010), Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego na 21. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (2008).

[2015]

Motto: "Take part in such graphic design, understood as mass communication as if you were to be the subject of its influence. Graphic design is not only a craft, but also has the power to create reality, so let's not create a reality that we would not like to experience ourselves."

Born in 1982. In 2007 she obtained a diploma with distinction at the Faculty of Painting and Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She deals mainly with designing for cultural institutions and NGOs, in particular the posters, editorial graphics and visual identification. She chose the path of social and cultural design because of its usefulness and educational character. She is actively involved in various workshops and actions constituting a cultural intervention in the urban social fabric. Since 2011, she has been a member of the Association of Applied Graphic Designers STGU and the Pomeranian Association of Designers PoCoTo. The winner of many international design competitions, she won, among others, a distinction in the Design of the Year. Polish graphics competition in the web design category (Warsaw 2013), the honorary prize at the 18th Colorado International Invitational Poster Exhibition (USA 2013), 3rd prize in the international competition for Positive Posters (Australia, 2011), 2nd prize in the international competition for poster Design vs Poverty (Italy 2010), Henryk Tomaszewski Golden Debut at the 21st International Poster Biennale in Warsaw (2008).