Aleksandra Prusinowska

Aleksandra Prusinowska

Aleksandra Prusinowska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: aleksandra.prusinowska@asp.gda.pl

Aleksandra Prusinowska

„Często pojawiającym się motywem jej obrazów i grafik jest figura kobiety, malowana na granicy hiperrealizmu, umieszczona w barwnych dekoracjach, w umownie potraktowanych wnętrzach; kobiety w uśpieniu, na granicy jawy i snu, bezbronne, a zarazem nieprzewidywalne. Innym sposobem obrazowania figury kobiecej jest płaska, ciemna sylweta, pozbawiona cech indywidualnych, ale za to w pełnej dynamice, w ruchu, w działaniu. Użyte środki wyrazu kojarzą się z technikami kolażu, wycinankami, choć oczywiście nimi nie są. W wielu jej obrazach obecne są kolorowe draperie, wzorzyste tapety, nawiązujące do sztuki pop-artu. Nasycone kolory wspierają narracyjność obrazów, ale jednocześnie oddziałują wartościami własnymi. Kolor, stosowany także w grafikach, artystka przedstawia jako źródło energii, coś niezbędnego do życia.” Joanna Matyja (fragment)

Urodzona w 1986 roku. Absolwentka ASP w Gdańsku, dyplom w pracowni malarstwa profesora Macieja Świeszewskiego, aneks z linorytu w pracowni profesora Czesława Tumielewicza. Jest asystentką w Pracowni Linorytu profesora Janusza Akermanna. Uprawia malarstwo i grafikę artystyczną. Brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i zagranicą. Laureatka II nagrody w X edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz Nagrody Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w V Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy. W swoich pracach sięga po wzorce z pop-kultury, nawiązujące do filmów, reklam, zdjęć prasowych; także komiksów, z właściwym im sposobem kadrowania.

[2015]

"A frequently appearing motif of her paintings and graphics is a figure of a woman, painted on the border of hyperrealism, placed in colourful decorations, in conventionally treated interiors; women asleep, on the verge of waking and sleeping, defenceless and at the same time unpredictable. Another way of depicting a female figure is a flat, dark silhouette, devoid of individual features, but in full dynamics, in movement and action. The means of expression are associated with collage techniques, cutouts, although of course, they are not. In many of her paintings, there are colourful draperies, patterned wallpapers referring to the art of pop art. Saturated colours support the narrative of the images, but at the same time interact with their values. Color, also used in graphics, is presented by the artist as a source of energy, something necessary for life."
Joanna Matyja (fragment)

Born in 1986. A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in the painting studio of Professor Maciej Świeszewski, linocut annex in the studio of Professor Czesław Tumielewicz. She is an assistant in the Linocut Workshop of professor Janusz Akermann. She practices painting and artistic graphics. She took part in over a dozen collective and individual exhibitions in Poland and abroad. Winner of the 2nd prize in the 10th edition of the Hestia Artistic Journey competition and the Award of the Director of the City Art Gallery in Częstochowa in the 5th National Painting Competition for Young Painters. In her works she reaches for patterns from pop culture, referring to films, commercials, press photos; also comics, with their proper cropping method.